งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(CEFR) วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

2 ความเป็นมา นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการสื่อสาร (CLT) และวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ 1. วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
2. จำแนกและจัดกลุ่มครูตามระดับความสามารถด้านภาษา 3. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการพัฒนา และติดตามความก้าวหน้า

4 รูปแบบการประเมิน 1. ด้านทักษะการฟัง(Listening) และทักษะการใช้ภาษาผ่านทักษะการอ่าน (Language Usage) ตามกรอบCEFR ในลักษณะของการจำกัดเวลา (Speed test) 2. ประเมินด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ (Online Testing) 3. ชุดข้อสอบ Cambridge English Placement Test Metrica

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 วีดีโอแสดงตัวอย่างในการสอบ

18 เว็บไซต์ฝึกฝนทำข้อสอบ

19

20 primaryrayong2

21

22

23

24

25 แอบพลิเคชั่นที่สามารถใช้ฝึกฝน

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังการสอบประเมินเสร็จแล้ว
เมื่อสอบเสร็จแล้ว ระบบจะประมวลผลคะแนนออกมาทันที ให้ผู้เข้าสอบจดจำผลการสอบ หรือ บันทึกผลการสอบไว้ เข้าไปที่เว็บไซต์ กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว และกรอกผลการสอบให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม submit หรือ ส่ง เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

43 สเป็กเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google