งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานป้องกันและควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานป้องกันและควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานป้องกันและควบคุมโรค
1 งานป้องกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง 2

2 ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย
อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT/DM-HT จังหวัดเลย ปี เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ NHES ปี 52 DM= 6.9 ,HT= 21.4 ร้อยละ ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

3 อัตราความชุกของโรค DM แยกรายอำเภอปี 2554-2556
เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

4 อัตราความชุกของโรค HT แยกรายอำเภอปี 2554-2556
เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

5 ร้อยละผลการคัดกรอง DM จำแนกตามสภาวะสุขภาพ จังหวัดเลย ปี 2556
ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

6 ร้อยละผลการคัดกรอง HT จำแนกตามสภาวะสุขภาพ จังหวัดเลย ปี 2556
ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

7 ร้อยละผลการคัดกรอง DM จำแนกตามสภาวะสุขภาพ แยกรายอำเภอ ปี 2556
ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

8 ร้อยละผลการคัดกรอง HT จำแนกตามสภาวะสุขภาพ แยกรายอำเภอ ปี 2556
ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

9 “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี”
การเฝ้าระวังด้วย “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี”

10 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี จังหวัดเลยปี 2556
0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = mg/dlหรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

11 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556
อำเภอเชียงคาน อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม 0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = mg/dlหรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

12 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556
อำเภอภูเรือ อำเภอนาแห้ว อำเภอท่าลี่ 0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = mg/dlหรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

13 ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556
อำเภอผาขาว อำเภอวังสะพุง อำเภอหนองหิน 0 FBS <125 mg/dl 1 FBS = mg/dlหรือ HbA1C < 7% 2 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% 3 FBS≥ 183 mg/dlหรือ HbA1C ≥ 8% มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

14 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี จังหวัดเลยปี 2556
<139/89 mmHg /90-99 mmHg / mmHg ≥180/110 mmHg มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

15 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556
อำเภอนาด้วง อำเภอเมือง อำเภอปากชม <139/89 mmHg /90-99 mmHg / mmHg ≥180/110 mmHg มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

16 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556
อำเภอนาแห้ว อำเภอวังสะพุง อำเภอท่าลี่ <139/89 mmHg /90-99 mmHg / mmHg ≥180/110 mmHg มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

17 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มารับบริการแยกรายเดือน ตามโซนสี รายอำเภอ ปี 2556
อำเภอหนองหิน <139/89 mmHg /90-99 mmHg / mmHg ≥180/110 mmHg มีภาวะแทรกซ้อน ที่มา : 21 File

18 ผลสำรวจ MedResNet ปี 56 (เพื่อจัดสรรงบ กองทุน DM/HT ปี 57)
ร้อยละ จังหวัด HbA1C HbA1C<7% LDL Microalbumin ตรวจจอตา ตรวจเท้า LDL ใน Pt HT BP<140/90 mmHg นครพนม 88.6 27.3 77.8 68.5 42.3 50.2 76.8 68.2 เลย 65.2 25.6 44.8 57.7 38.9 51.5 45.2 57.8 สกลนคร 72.4 27 93.8 46.6 61.2 78.6 91.8 79.2 หนองคาย 74.5 23.2 77.7 61.3 40.3 69.8 73.3 69.5 หนองบัวลำภู 79.3 16.7 90.2 57.1 81 87.5 86.3 76.9 อุดรธานี 84.2 26.9 80.1 73.5 58.8 56.8 76.1 67.1 บึงกาฬ 65.8 34.5 55.3 33.5 38.5 46.7 55.6 68.1

19 ร้อยละของผู้ป่วย CKD Stage 3-5 แยกรายอำเภอ จังหวัดเลย ปี 2555 - 2556
ที่มา : 21 File

20 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
ที่ได้รับการรักษา ด้วยยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase) ปี 2556 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มาทันเวลารักษา ภายใน 4.5 ชม. ปี 2556 ที่มา : รง.ประจำเดือน จังหวัดเลย

21 ข้อเสนอ พื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรอง DM/HT พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มกราคม 2557 เน้นการจัดบริการลดเสี่ยง ตามกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มป่วย โซนสีเหลือง ส้ม แดง ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีการบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดตามประเมินผล รายบุคคล อย่างต่อเนื่อง จริงจัง แจ้งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ให้ อสม.เฝ้าระวังในพื้นที่

22 ข้อเสนอ การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ไต เท้า ฟัน ตรวจ Lab ประจำปี ให้แล้วเสร็จ กลางไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 57) ยกเว้น การตรวจคัดกรองจอประสาทตา ประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนภัยของ STEMI , Stroke ทางช่องทางต่างๆ เน้นการดำเนินงานด้านคุณภาพ (คลินิก NCD คุณภาพ , CKD คุณภาพ, คุณภาพการตรวจคัดกรองจอประสาทตา, DPAC คุณภาพ) รพ./สสอ. ดำเนินการองค์กรต้นแบบไร้พุงทุกแห่ง


ดาวน์โหลด ppt งานป้องกันและควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google