งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ
โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่6 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

2 ประวัติความเป็นมา บ้านปอแดงตั้งเมื่อพ.ศ เดิมเป็นบ้านโคกป่าปอแดง ต่อมาได้มี นายทหารรอด นายเหล็ก ชาวบ้านขามเฒ่า ต่อมาหลวงพระกลาง พระพิพิธ นายเพชร และนายแขกชาวบ้านใคร่นุ่น ก็ได้อพยพมาอยู่ด้วย ได้บุกเบิก ถางโคกป่าปอแดงต่อไป และได้ตั้งบ้านเรือนขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้าน ขนาดย่อมๆ และคนอื่นๆจากบ้านขามเฒ่าบ้านใคร่นุ่นก็ได้อพยพกันมา เรื่อยๆ จากนั้นทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าหมู่บ้านนี้เหมาะสมที่จะตั้งเป็น หมู่บ้านได้ จึงได้ปรึกษาหารือกันตั้งชื่อเป็น “บ้านดอนปอแดง” ขึ้นด้วย เหตุที่มีป่าปอแดงมากนั้นเอง

3 ที่ตั้งและอาณาเขต ที่ตั้งและอาณาเขต
หมู่บ้านบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นหมู่บ้านขยายแต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และอยู่ห่างจากตัว อำเภอกันทรวิชัย ตามเส้นทางหลวงกันทรวิชัย-มหาสารคาม ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างตัวอำเภอเมืองตามเส้นทางมหาสารคาม-กันทรวิชัย ยาว ประมาณ 8 กิโลเมตร ส่วนทางเข้าหมู่บ้านจะมีทางแยกอยู่ขวามือ เมื่อเดินทางเข้า อำเภอกันทรวิชัยถนนเป็นทางลาดยางมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร บ้านปอแดง จะอยู่ฝั่งขวามือของถนนเข้าหมู่บ้าน สำหรับตัวหมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับทุ่งนา ทิศใต้ ติดต่อกับห้วยกุดโดก ถัดไปคือ บ้านใคร่นุ่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านขามเฒ่าพัฒนา ทิศตะวันตก ติดต่อกับวัดป่าวังเลิง ถัดไปคือบ้านหัวขัว

4 สภาพทั่วไปของสังคม สภาพทางการเมืองการปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสุขภาพอนามัย สภาพทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม สภาพทางการศึกษา สภาพทางสังคม สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ

5 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปอแดงคนปัจจุบัน นาย พิทยา วงศ์สุรินทร์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านปอแดงคนปัจจุบัน นาย พิทยา วงศ์สุรินทร์

6 วัดสว่างอรุณ บ้านปอแดง

7 ประวัติวัดสว่างอรุณ วัดสว่างอรุณบ้านปอแดงตั้งเมื่อพ.ศ.2466โดยการนำของนายบุญจันทร์ ไชยอาจ ผู้ใหญ่บ้านปอแดงได้ชักชวนลูกบ้าน ได้สร้างขึ้นด้วยไม้ 1 หลังสามห้องพื้นกระดานหลังคามุงแฝกฝาแผงพร้อมเฉลียงต่อจากกุฏิ 3 ห้องพื้นกระดานไม้ตีฝาปล่อยโล่ง เมื่อ พ.ศ.2467 ได้สร้างศาลาการเปรียญด้วยไม้ 1 หลัง 4 ห้องพื้นกระดานหลังคามุงแฝกไม้ตีฝาปล่อยโล่ง ต่อมาเมื่อพ.ศ.2481 ศาลาการเปรียญได้เปลี่ยนหลังคามุงด้วยสังกะสี ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2481ได้เปลี่ยนหลังคามุงด้วยสังกะสีทั้งกุฏิและศาลาการเปรียญพร้อมกันทั้ง 2 หลังในปีนั้น

8 ดอนปู่ตา

9 หมอสูตรประจำหมู่บ้าน
นาย น้อย เผื่อนผึ้ง

10 หมอธรรมประจำหมู่บ้าน
นาย หนูจันทร์ กองชา

11 โรงเรียนบ้านปอแดง

12 ประวัติโรงเรียน เดิมหมู่บ้านนี้ ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านข้ามเฒ่า (ขามเฒ่าผดุงศิลป์) แต่ว่านักเรียนของโรงเรียนที่บ้าน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านปอแดงเป็นสถานที่ทำการสอนนักเรียนเดิมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ทางอำเภอได้แต่งตั้งให้นายวีระ อินศร มาเป็นประธานในการ จัดตั้งให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านปอแดงและแต่งตั้งให้นายสุข คำลือชา ครูโรงเรียนบ้านวังบัว (วังบัวสามัคคีวิทยา) มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน และได้แต่งตั้งให้ นายอาจ ฤทิธ์ทรงเมือง ครูโรงเรียนบ้านหัวขัว (อุตสาหราษฎร์วิทยา) มาดำรงตำแหน่งครูน้อยโรงเรียนนี้อีก รวมเป็นครู 2 คน

13 ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน

14 ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

15 ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

16 สรุป 1. สภาพทั่วไปของบ้านปอแดง
1. สภาพทั่วไปของบ้านปอแดง ชุมชนบ้านปอแดงจัดได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านสังคมและกายภาพดังนี้ 1.1 ทางด้านสังคม มีวัดและโรงเรียน ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและทางการศึกษา ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่จะได้จัดขึ้น 1.2 ทางด้านกายภาพ มีแหล่งน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาลถึงแม้ว่าบางปีอาจจะตกล้าช้ากว่าปกติ ทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านการคมนาคมมีความสะดวกสบาย บ้านเรือนก็มีการจัดที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

17 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 4.3
จบการนำเสนอ นางสาว กาญจนา ไตยวรรณ รหัส โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 4.3


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google