งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 10 กันยายน 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 10 กันยายน 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 10 กันยายน 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000. 00 339,999. 14 -0.86 งบลงทุน 40,000.0 0 35,000.0 0 -5,000.0 0 อุดหนุน โครงการ วิจัย 40,876,8 00.00 39,306,1 69.00 -1,570,6 31.00 สาธารณู ปโภค 90,000.0 0 82,098.4 4 -7,901.5 6 อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 5,322,10 0.00 5,184,33 1.00 9,752. 00 128,017.00 รวม 52,104, 600.00 50,383, 297.58 9,752. 00 1,711,5 50.42 0.18%

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2550 ณ 10 กันยายน 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 32,430.0 0 9,185.0011,69 2.00 11,553. 00 ค่าจ้าง ชั่วคราว 274,754. 00 274754.0 0 -0.00 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 654,016. 00 653,342. 58 -673.42 สาธารณูป โภค 38,000.0 0 32,293.1 0 -5,706.9 0 โครงการ พิเศษ 400,800. 00 129,914. 02 32,89 0.00 237,99 5.98 รวม 1,400,0 00.00 1,099,4 88.70 44,58 2.00 255,9 29.30

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 10 กันยายน 2550 บัญชีออม ทรัพย์ 565-2 88675-5 บัญชีกระแส รายวัน 565-3 013591 บัญชีเงินรับ ฝาก 565-2 86382-0

5 บัญชีเงินรับฝาก 565-2 86382-0 คงเหลือ ณ 10 กันยายน 2550


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 10 กันยายน 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google