งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว
นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายจิรายุ เขาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางดารณี ชุนพงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( 1 )
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 5 รวม 22 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 12496 930 2020 3028 4169 4936 6191 7194 8163 9571 10391 11422 12498 1306 2749 3596 5043 6524 8157 9312 10667 11890 13090 1.1 งานสารบรรณ 1273 2658 3462 4850 6285 7862 8966 10269 11443 12593 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 264 563 760 1036 1399 1792 2055 2381 2437 2703 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 171 388 439 630 763 933 1061 1186 1520 1652 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 400 750 1055 1505 1945 2395 2745 3145 3535 3885 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 435 951 1199 1666 2161 2721 3081 3531 3921 4319 (5) ส่ง (เรื่อง) 3 6 9 13 17 21 24 26 30 34 1.2 การเงิน & บัญชี 23 62 96 139 175 218 256 296 336 376 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 55 87 124 154 191 225 300 332 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 8 14 20 31 35 43 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 10 29 38 54 65 77 90 102 111 121 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 4 19 25 33 40 45 51 57 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 5 16 27 47 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 2 7

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 2.1 ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์- ท่าซุง 3 ผังเมืองรวมชุมชน ขั้นตอน 3 ผัง ที่ 1 - 4 3.1 สามง่าม - ท่าโบสถ์ แผน ข1 ข2 ข3 ข4 ผล 3.2 เจ้าพระยา 3.3 สรรพยา

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 7 แห่ง 4.1 ทต.คุ้งสำเภา แผน ข1 ข2 ข3 ข4 ข5 ผล 4.2 ทต.ศิลาดาน 4.3 ทต.หนองขุ่น 4.4 ทต.หนองน้อย 4.5 ทต.บางหลวง 4.6 ทต.ตลุก 4.7 ทต.นางลือ

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 700 รายการ 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 650 700 47 138 209 286 864 1398 1531 1609 1696 2993 6.1 กรรมการ (คณะ) 250 14 31 61 82 104 116 167 190 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 70 2 4 5 419 421 432 434 497 6.3 สำรวจ (งาน) 30 1 3 8 9 12 13 316 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 50 19 20 23 26 29 6.5 ประมาณราคา (งาน) 7 17 392 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 170 46 88 175 649 724 726 732 1233 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 45 11 21 33 58 71 85 100 117 133 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 24 39 62 83 125 146 166 187 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 10 15 16 งานบริการด้านผังเมือง รายการ 28 32 36 40 41 57 69 80 86 89 99 106 7.1 กรรมการ (คณะ) 22 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 35 38 43

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % 1 แห่ง แผน 20% 60% 100% ผล 10% 25% 80% 90% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 20 50 10 ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ - 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ .04 ลบ. 40% 3.75% 99.83% 13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 9.50 2.40% 19.80% 56.70% 79.25% 82.8% 93.75% 0% 49.86%

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 12 แห่ง 3 5 8 1 7 9 11 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 8 ครั้ง 6 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” - ครั้ง

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากร และงบกลาง เงินอุดหนุน) 12.00 ลบ. 0% 5% 6.% 7% 8% 9% 10% 11.% 53.% 80% 94% 100% 2.8% 8.35% 3% 3.97% 5.97% 6.87% 8.30% 10.54% 12.00% 52.13% 1.1 งบดำเนินงาน 2.425 10.% 15% 25% 35% 45% 55.% 65.% 75% 95% 8.49% 13.28% 19.07% 29.39% 33.84% 40.56% 46..24% 56.98% 61.06% 1.2 งบลงทุน 1.2.1 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง -บำรุงปกติ 0.04 40% 3.75% 99.83% ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ 9.50 ลบ 49.70% 82% 93.75% เจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรม จ.ชัยนาท 0.00% 49.65% 1.3 งบกลาง 0. 0 ลบ

10 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 ธันวาคม 2555
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 14 ก.ย.58 เมืองวัดสิงห์-เมืองท่าซุง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ผังเมืองรวมชุมชน ทต สามง่าม -ท่าโบสถ์ ผังเมืองรวมชุมชน ทต.เจ้าพระยา ผังเมืองรวมชุมชน ทต. สรรพยา ผังเมืองชุมชน ทต.คุ้งสำเภา ผังเมืองชุมชน ทต. ศิลาดาน ผังเมืองชุมชน ทต. หนองขุ่น ผังเมืองชุมชน ทต. หนองน้อย ผังเมืองชุมชน ทต. บางหลวง ผังเมืองชุมชน ทต. ตลุก ผังเมืองชุมชน ทต. นางลือ 18 2553 2550 2551 2552 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google