งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 8. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยวิธีที่ หลากหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 8. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยวิธีที่ หลากหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 7. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 8. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยวิธีที่ หลากหลาย

6 กิจกรรมนันทนาการ นอกจากจะช่วยผ่อนคลาย ความตึงเครียดแล้ว กิจกรรมนันทนาการ ยัง ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อ การอยู่ค่ายไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาหรือกระบวนการ ช่วยฝึกให้มีวินัย ความมี น้ำใจ ความเสียสละ ความ อดทน ความสนุกสนาน ส่งเสริมการแสดงออก ความสามัคคีและความ เป็นผู้นำ

7 สรุุป การจัดค่ายทั้งสองชนิดมี ความแตกต่างกันคือ 1. ค่ายประเภทกิจกรรมวิชาการต้อง ใช้ทักษะความคิดจะมีการกำหนด จุดประสงค์การทำงานอย่างชัดเจน 2. ค่ายประเภทกิจกรรมนันทนาการ จะ เน้นในเรื่องการนันทนาการ จะช่วย ให้เกิดความสนุกสนาน

8 สมาชิก นางสาว ดวงกมล แก้วศรี 561121338 นางสาว เตือนใจ ชดเชย 561121345 นางสาว ณัฐชลิกา เฮียงกุล 561121352 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt 7. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 8. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยวิธีที่ หลากหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google