งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่ชาวพุทธ ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

4 บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา
ชาวพุทธ บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา    

5 ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา (พุทธบริษัท ๔)  

6 ชาวพุทธที่ดี ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำสอน ของพระพุทธศาสนา  

7 2. ปฏิบัติตามหลักธรรมและประเพณี
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

8 3. เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่าง ๆ

9 ชาวพุทธที่ดี 4. ปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้เกิดความ เสื่อมเสียหรือถูกทำลาย

10     การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

11 หน้าที่ของพุทธมามกะ  1.  เคารพพระรัตนตรัย  2.   ทำบุญตักบาตร  รักษาศีล5 และปฏิบัติ ธรรมสม่ำเสมอ  3.  เคารพปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ  4.  ส่งเสริมและปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา

12     เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม   

13     2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

14     การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

15     สั่งสอนและเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน

16     บทบาทของพระสงฆ์   

17     เผยแผ่พระพุทธศาสนา   

18     ให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

19  นำคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างมาประยุกต์ใช้

20  ฝึกฝนบทบาทในการช่วย เผยแผ่พระพุทธศาสนา  


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google