งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ
หน่วยงานซักฟอก

4 ประเด็นคุณภาพ : หน่วยงานซักฟอก เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การกำกับคุณภาพของผ้าในการดูแลผู้ป่วย 2. ความพอเพียงของผ้าที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 3. การบริหารเรื่องผ้า (การเก็บรักษาและการนำส่ง) เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การจัดการเรื่องการ ไหลเวียนของผ้าเปื้อน ผ้าสะอาด 2. การทำความสะอาด / การซักฟอกของผ้าติดเชื้อ 3. การป้องกันการ ปนเปื้อนของน้ำซักล้างต่อสิ่งแวดล้อม

5 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน
ประเด็นคุณภาพ : หน่วยงานซักฟอก การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 4. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ 5. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 6. การ ดูแลสุขภาพ การป้องกันตนเอง ของบุคลากรทั้งความปลอดภัยจากการทำงานและการติดเชื้อ

6 ประเด็นคุณภาพ : หน่วยงานซักฟอก
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของห้องคลอด


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google