งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และความปลอดภัยในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และความปลอดภัยในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และความปลอดภัยในโรงพยาบาล
คณะทำงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล

2 ส่งเสริมสุขภาพ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของทีม ENV ส่งเสริมสุขภาพ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

3 แผนงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
แผนงาน/โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการสุขภาพ

4 เป้าหมาย ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รายชื่อเครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI list) เป้าหมาย ความถี่ ผลลัพธ์ 2556 1. ปลอดภัย จำนวนครั้งของการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยเป็น 0 ทุกเดือน 1.1 ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บจากโครงสร้าง/ อาคารสถานที่ 1.2 พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน 2 1.3 โครงสร้างอาคารในพื้นที่ให้บริการ/ ทำงานชำรุดหรือพัง 1.4 ทรัพย์สินเสียหาย/ สูญหาย 2. เพียงพอและพร้อมใช้ 2.1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการให้บริการ จำนวนครั้งของการยืมเครื่องมือระหว่างหน่วยงาน/ รพ. ≤ 5 ครั้ง/ เดือน 1-4 2.2 มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน  100% 100 2.3 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 100% 3. ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% 3.1 มาตรฐานระบบน้ำทิ้ง ไม่ผ่าน 3.2 มาตรฐานระบบน้ำดื่ม ผ่าน

5 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย การประเมินและควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน 1. อบรมเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน

6 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย การประเมินและควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงานโดย  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานประจำวัน/สัปดาห์

7 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย การประเมินและควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงานโดย  ทีม จป. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

8 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย การประเมินและควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงานโดย  ศูนย์วิศวกรรมความปลอดภัยปีละ 1 ครั้ง

9 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

10 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

11 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

12 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

13 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

14 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

15 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

16 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

17 ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 1: ปลอดภัย ผลการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ โครงสร้าง

18 คณะกรรมการพิจารณาถึงปริมาณและความจำเป็น จัดหาเครื่องมือ
ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์เพียงพอ การจัดหาเครื่องมือ หน่วยงานสำรวจและเสนอความต้องการ ความจำเป็น พร้อมจำนวนเครื่องมือที่มีในหน่วยงาน คณะกรรมการพิจารณาถึงปริมาณและความจำเป็น จัดหาเครื่องมือ

19 ความต้องการ (เครื่อง)
ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์เพียงพอ ความต้องการ/การจัดหาเครื่องมือแพทย์ ปี 2556 ลำดับ เครื่อง ความต้องการ (เครื่อง) จำนวนจัดหา (เครื่อง) 1 เครื่องดูดเสมหะ 2 เครื่องวัดความดันชนิดมือบีบ 3 ที่นอนลม 4 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ(เด็กโต) 5 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ(ผู้ใหญ่) 9 6+3 6 เครื่องควบคุมการให้สารละลาย 7 เครื่องวัดความดันโลหิต 8 ฉากกั้นรังสี

20 ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์เพียงพอ
การยืมเครื่องมือระหว่างแผนก ปี 2556 ลำดับที่ แผนก ชื่อเครื่อง จำนวนที่ยืม รวมทั้งหมด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1 ER เครื่องช่วยหายใจ 3 Colla mask,ชุดพ่นยา TT tube,หัวต่อเครื่องช่วย หายใจ 2 6 4 WF Monitor EKG 5 Infusion pump รวม 12

21 หน่วยงานมีการตรวจสอบประจำวัน /ประจำสัปดาห์ โดยช่างของโรงพยาบาล
ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้ การบำรุงรักษา หน่วยงานมีการตรวจสอบประจำวัน /ประจำสัปดาห์ โดยช่างของโรงพยาบาล โดยช่างภายนอก / บริษัท

22 การสอบเทียบเครื่องมือ
ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้ การสอบเทียบเครื่องมือ หน่วยงานมีการสำรวจอุปกรณ์ในหน่วยงานส่งทีมสอบเทียบเครื่องมือ แบ่งเครื่องมือ : 3 กลุ่ม เสี่ยงสูง : เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องดมยา, EKG Monitor จำเป็นต้องสอบเทียบ : Infusion pump, BP, Suction เสี่ยงต่ำ : เครื่องชั่งน้ำหนัก เน้นในเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่านการสอบเทียบทุกเครื่อง มีระบบการแจ้งข้อมูลผลการสอบเทียบไปยังหน่วยงาน

23 ผลการสอบเทียบ ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้ ปี
เครื่องมือที่ต้องสอบเทียบ สอบเทียบ ไม่ได้สอบเทียบ คิดเป็น% 2556(ก.พ.) 330 100 2557 (มี.ค.) 363

24 Downtime ระยะเวลาการซ่อม (High, Medium) ยอดงานแจ้งซ่อม ประจำปี 2556
ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้ Downtime ระยะเวลาการซ่อม (High, Medium) ยอดงานแจ้งซ่อม ประจำปี 2556 จำนวน งานซ่อม มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รวม ภายใน 3 1 5 7 6 48 ภายนอก 2 4 50 ระยะเวลาซ่อม เป้าหมาย มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รวม ภายใน ไม่เกิน 1-2 วัน 3 1 4 5 6 2 39 ภายนอก ไม่เกิน หมายเหตุ ซ่อมภายนอกไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

25 จัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์
ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ ปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์

26 ไม่พบอุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ไม่พร้อมใช้งาน
ประเด็นคุณภาพที่ 2: การจัดการเครื่องมือแพทย์ ปลอดภัย อุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ไม่ปลอดภัย (ผู้ป่วย/ เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากเครื่องมือแพทย์) ไม่พบอุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ไม่พร้อมใช้งาน

27 มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ มีการจัดระบบการเติมอากาศโดยการพ่นน้ำ ในบ่อ 1และบ่อ2 ในเวลา 10:00น.-12:00 น. และติดตั้งระบบการเติมอากาศอัตโนมัติ ในเวลากลางคืน01:00-03:00น.

28 มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ใช้น้ำยาทำลายเชื้อมากเกินมาตรฐานที่กำหนด ควบคุมการใช้น้ำยาในระบบการจัดการผ้าเปื้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IC

29 มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง (ค่าph,ค่าคลอรีนก่อนปล่อยทุกวัน, ติดตามส่งตรวจค่า BOD)

30 ผลการตรวจน้ำทิ้ง ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียจากบ่อบำบัด ประจำปี 2557
ระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียจากบ่อบำบัด ประจำปี 2557 BOD เมื่อ 28 ม.ค. 57 =69.7 BOD เมื่อ 12 มี.ค.57 =23.5 BOD เมื่อ 4 ก.ค.57 = 6.83

31 ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้
ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ ปี เกณฑ์คุณภาพ 2554 2555 2556 การผ่านเกณฑ์ในน้ำใช้ (coliform < 2.2 MPN) - ไม่พบ E.coli, Colifrom - 2. การผ่านเกณฑ์น้ำดื่ม - coliform < 2.2 MPN หรือ No pathogenic and coliform bacteria isolate ไม่พบ ส่งตรวจภายนอก 2ครั้ง/ปี และสุ่มส่งตรวจ 1 ครั้ง บริษัทส่งตรวจ 1 ครั้ง

32 มีการปรับปรุงโรงเรือนพักขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงโรงเรือนพักขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ

33 ควบคุมดูแลการขนส่งและการทำลายขยะติดเชื้อ
ประเด็นคุณภาพที่ 3: ส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแลการขนส่งและการทำลายขยะติดเชื้อ

34 มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt และความปลอดภัยในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google