งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การให้บริการเทคโนโลยีและ สารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ 2. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ ออกแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3. การออกแบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศเพื่อช่วยในการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การให้บริการเทคโนโลยีและ สารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ 2. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ ออกแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3. การออกแบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศเพื่อช่วยในการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. การให้บริการเทคโนโลยีและ สารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ 2. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ ออกแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3. การออกแบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศเพื่อช่วยในการให้บริการ ผู้ป่วยได้ถูกต้อง รวดเร็ว 4. การรักษาความลับของข้อมูล การ กำหนดผู้สามารถเข้าถึงข้อมูล 5. ระบบการป้องกันการสูญหายของ ข้อมูล 6. การพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลในด้านคอมพิวเตอร์

5 7. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใน หน่วยงานและการรายงาน อุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันความ เสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 8. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 9. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมใน หน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย 10. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง

6 12. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะ จัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า 11. ความเหมาะสมในการสร้างและ ติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. การให้บริการเทคโนโลยีและ สารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ 2. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ ออกแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3. การออกแบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศเพื่อช่วยในการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google