งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการ ของ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน ตลอดจนคณะอนุกรรมการ ที่ เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางให้เกิดการบูรณาการด้านการ บริหารจัดการสาธารณภัยและอุบัติภัยของประเทศระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน 3. ประสานความร่วมมือและติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานและ องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามมติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย แผน / กลยุทธ์ / มาตรการ / แนวทางที่นำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ / มาตรการ / แนวทางด้านสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน การประสานเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ สาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน พัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ การแสวงหาและบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการ สาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักบูรณาการสาธารณ ภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. แผน / กลยุทธ์ / มาตรการ / แนวทางที่นำไปใช้ให้เกิดความ ปลอดภัยแก่ประชาชน 1. จำนวนแผน / กลยุทธ์ / โครงการ / มาตรการ / แนวทาง ที่ได้รับ ความเห็นชอบในการนำไป ปฏิบัติ 5 เรื่อง 21 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ / มาตรการ / แนวทาง ด้านสา ธารณภัย อุบัติภัยและความ ปลอดภัย ทางถนน 2. จำนวนโครงการ / เรื่องที่ จัดประชุม สัมมนาให้แก่ หน่วยงานในสังกัดหรือ หน่วยงานภายนอกหรือ ประชาชนทั่วไป 9 เรื่อง 21 3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม / สัมมนาของหน่วยงานใน สังกัดหรือหน่วยงานภายนอก หรือประชาชนทั่วไป 3,000 คน 7

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักบูรณาการสาธารณ ภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 3. การประสานเพื่อให้เกิด การบูรณาการด้าน การบริหาร จัดการสาธารณภัย อุบัติภัย และ ความปลอดภัยทางถนน 4. จำนวนครั้งในการจัด ประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงาน หรือคณะประชุม ที่มีหน่วยงานภายนอกเข้า ร่วมประชุม เพื่อพิจารณา แผน หรือกลยุทธ์ หรือ มาตรการ หรือแนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ หรือ แผนปฏิบัติการ หรือรับผล การดำเนินงาน การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย หรืออุบัติภัย หรือความ ปลอดภัยทางถนน 26 ครั้ง 21 4. การแสวงหาและบูรณาการ องค์ความรู้ ในเรื่อง การจัดการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน 5. จำนวนมาตรการ / แนวทาง ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯ ( นับจากที่ ผ่านคณะอนุกรรมการ ) 10 เรื่อง 21

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักบูรณาการสาธารณ ภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 5. พัฒนาประสิทธิภาพและองค์ ความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ 6. ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 75 8


ดาวน์โหลด ppt สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google