งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ
งานบริการโลหิต

4 ประเด็นคุณภาพ : งานบริการโลหิต เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต 2. การเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินขณะรอ 3. แนวทางการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาค 4. ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 5. ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของบุคลากรที่ให้บริการ 6. ฉลากที่สมบูรณ์สำหรับโลหิตที่เจาะ 7. การตรวจโลหิตเพื่อประกันความปลอดภัย

5 ประเด็นคุณภาพ : งานบริการโลหิต เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
8. ระบบการสำรองโลหิต 9. การตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการจำหน่ายโลหิต 10. การใช้ การเหลือใช้ของโลหิต 11. การดูแลคุณภาพของโลหิตนอกคลังเก็บโลหิต 12. การประสานอายุรแพทย์ในการกำหนดข้อบ่งใช้โลหิต 13. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ 14. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

6 ประเด็นคุณภาพ : งานบริการโลหิต
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การเฝ้าระวังการติดเชื้อเนื่องจากการใช้อุปกรณ์การตรวจร่วมกัน 2. การจัดการเลือดเหลือใช้ 3. การเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการบริจาคโลหิต 4. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 5. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การทำความสะอาดเครื่องมือ 6. การทิ้งโลหิต สิ่งส่งตรวจ อุปกรณ์

7 ประเด็นคุณภาพ : งานบริการโลหิต
เยี่ยมสำรวจงาน IC 7. การลำเลียงขยะติดเชื้อและผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 8. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 9. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

8 ประเด็นคุณภาพ : งานบริการโลหิต
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากบริจาคโลหิต, โลหิตเหลือทิ้ง 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

9 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
ประเด็นคุณภาพ : งานบริการโลหิต การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน ไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิ 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ เช่น ตู้เย็นเก็บรักษาโลหิต 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

10 ประเด็นคุณภาพ : งานบริการโลหิต
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การเก็บบันทึกผลการตรวจ รักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google