งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ
หน่วยนับ : ล้านคน ประชากร พ.ศ.2513 พ.ศ.2533 พ.ศ.2553 พ.ศ.2573 พ.ศ.2583 วัยเด็ก 15.5 ล้าน 15.8 ล้าน 12.7 ล้าน 9.8 ล้าน 8.2 ล้าน วัยทำงาน 17.2 ล้าน 34.7 ล้าน 44.8 ล้าน 38.8 ล้าน 35.2 ล้าน วัยสูงอายุ 1.7 ล้าน 4.0 ล้าน 8.5 ล้าน 17.6 ล้าน 20.5 ล้าน ทุกกลุ่มวัย 34.4 ล้าน 54.5 ล้าน 66.0 ล้าน 66.2 ล้าน 63.9 ล้าน แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก การคาดประมาณการประชากรประเทศไทย พ.ศ.2553 – 2583, สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 จำนวนประชากรสูงอายุวัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย
หน่วยนับ : พันคน ประชากร พ.ศ.2553 พ.ศ.2556 พ.ศ.2563 พ.ศ.2573 พ.ศ.2583 วัยต้น 4,629.2 5,329.0 7,255.6 9,260.4 8,958.5 วัยกลาง 2,708.1 2,901.6 3,676.6 5,897.9 7,639.4 วัยปลาย 1,070.2 1,286.4 1,689.5 2,420.6 3,921.4 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก การคาดประมาณการประชากรประเทศไทย พ.ศ.2553 – 2583, สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3 อายุคาดเฉลี่ยประชากรไทย
หน่วยนับ : ปี อายุคาดเฉลี่ย 100 ปีก่อน จะมีอายุอยู่ถึง 50 ปีก่อน ปัจจุบัน 2556 อนาคต 2583 เมื่อแรกเกิด 37.3 58.4 74.8 80.0 เมื่ออายุ 60 ปี 12.3 16.9 21.6 25.7 เมื่ออายุ 65 ปี 9.8 13.5 17.8 20.2 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่งคงทางอาหาร การเจ็บป่วย และการตาย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

4 จำนวนร้อยละผู้สูงอายุร่วมอาศัย ตามเขตการปกครอง
หน่วยนับ : ร้อยละ พื้นที่ผู้สูงอายุอาศัย พ.ศ.2545 พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 ในเทศบาลอยู่คนเดียว 5.7 8.6 ในเทศบาลอยู่กับคู่สมรส 13.8 15.6 15.8 นอกเทศบาลอยู่คนเดียว 6.5 8.2 นอกเทศบาลอยู่กับคู่สมรส 16.9 17.2 18.5 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545, 2550, 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

5 อัตราร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน พ. ศ
อัตราร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน พ.ศ และ 2554 ผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 1,607 บาทต่อคน ต่อเดือน หรือ 19,284 บาท ต่อคนต่อปี ผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 2,422 บาทต่อคน ต่อเดือน หรือ 29,064 บาท ต่อคนต่อปี 33.8 % พ.ศ. 2554 46.5 % พ.ศ. 2545 แหล่งข้อมูล : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมวลจาก การสำรวจประชากรไทย พ.ศ.2545 และ 2554, สำนักงานสถิติแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt จำนวนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google