งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 108 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 13 คนบุคลากรสายสนับสนุน 95 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 63 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 36.88 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 32 ปี (Mode) มัธยฐาน 35 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่ กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่อายุ มากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจากข้อมูลแสดง ให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตราบุคลากร อายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหาขาดอัตรา การทดแทนกันได้

3 Max 63 Min 23 Avg. 36.88 Sd. 8.24 critical

4 Max 58 Min 29 Avg. 42.08 Sd. 7.64

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google