งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปกติ 2,200 ล้านบาท โครงการพิเศษ 1,800 ล้านบาท โครงการปกติ จำนวน 2,200 ล้านบาท โดยจัดสรรวงเงินกู้ ให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด / สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปกติ 2,200 ล้านบาท โครงการพิเศษ 1,800 ล้านบาท โครงการปกติ จำนวน 2,200 ล้านบาท โดยจัดสรรวงเงินกู้ ให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด / สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 โครงการปกติ 2,200 ล้านบาท โครงการพิเศษ 1,800 ล้านบาท โครงการปกติ จำนวน 2,200 ล้านบาท โดยจัดสรรวงเงินกู้ ให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด / สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 โครงการพิเศษ จำนวน 1,800 ล้านบาท เพื่อจัดสรรวงเงินกู้ยืม รวม 14 โครงการ กรมส่งเสริม สหกรณ์จัดทำโครงการเพื่อ สนับสนุนนโยบาย “The whole value chain network” วงเงิน 300 ล้านบาท

5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต (1,000 ล้าน ) กลุ่มที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการจัดหาปัจจัยการ ผลิตให้สมาชิก แต่ละราย โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต (1,000 ล้าน ) กลุ่มที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการจัดหาปัจจัยการ ผลิตให้สมาชิก แต่ละราย โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึง แหล่งเงินทุนในการสร้าง รายได้และขยายโอกาสทาง การเกษตร (1,000 ล้าน ) กลุ่มตั้งใหม่หรือไม่ผ่าน มาตรฐาน โดยต้องมี ทุนเรือนหุ้น  แลกกับเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึง แหล่งเงินทุนในการสร้าง รายได้และขยายโอกาสทาง การเกษตร (1,000 ล้าน ) กลุ่มตั้งใหม่หรือไม่ผ่าน มาตรฐาน โดยต้องมี ทุนเรือนหุ้น  แลกกับเงินกู้ 1 1 2 2 หมายเหตุ : อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อขอ งบประมาณโครงการใหม่ ในปี 2557 หมายเหตุ : อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อขอ งบประมาณโครงการใหม่ ในปี 2557

6 กลุ่มที่ผ่านมาตรฐาน โดยต้องรวมกัน ผลิตร่วมกัน เพื่อให้เกิดเกษตรกรรม แปลงใหญ่ โครงการสิ้นสุดปี 2559 กลุ่มที่ผ่านมาตรฐาน โดยต้องรวมกัน ผลิตร่วมกัน เพื่อให้เกิดเกษตรกรรม แปลงใหญ่ โครงการสิ้นสุดปี 2559 3 3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร (500 ล้าน )

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt โครงการปกติ 2,200 ล้านบาท โครงการพิเศษ 1,800 ล้านบาท โครงการปกติ จำนวน 2,200 ล้านบาท โดยจัดสรรวงเงินกู้ ให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด / สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google