งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555

2 1. การออกหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.55) ผลงาน สะสม ร้อยละ 1.1 ดำเนินการออกหนังสือ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน ที่ดิน ( กสน.3) 2,000 ไร่ -332 16.66 1.2 ดำเนินการออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ( กสน.5) 4,000 ไร่ -1024 26.01 1.3 สำรวจวงรอบ - รายแปลง พื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป แผนที่ 1,200 ไร่ -- -

3 2. นิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงาน ทดแทน - บูรณาการกระทรวง กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ( เม. ย.55) ผลงาน สะสม ร้อยละ 2.1 - จัดทำแผนบูรณาการ และ - คัดเลือกสมาชิกที่มี คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 1 แผน 85 ราย ---- ---- ---- 2.2 คัดเลือกแกนนำสมาชิกที่มี คุณสมบัติและความพร้อมจัดทำ แปลงเรียนรู้และแปลงทดสอบ พันธุ์ 5 ราย /5 แปลง --- 2.3 ฝึกอบรมให้แก่สมาชิกที่เข้า ร่วมโครงการภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ 85 ราย --- 2.4 พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปัจจัยการผลิต 80--- 2.5 แนะนำ ติดตามผลการ ดำเนินงาน 5---


ดาวน์โหลด ppt นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google