งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก
(Prehistoric - Rococo) ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 โดย อ.กวิน ว่องวิกย์การ วันบรรยาย 27 ตุลาคม 2551

2 ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prehistoric Era Early Civilization
- Mesopotamia - Egypt - Greek - Roman Early Christian Period Medieval Period - Romanesque - Gothic Renaissance Baroque Rococo

3 1 Prehistoric Era

4 1 Prehistoric Era มนุษย์เป็นเพียงนักปฏิรูปธรรมชาติ และสร้างศิลปกรรมขึ้นมาจากความเป็นจริงอันบริสุทธิ์

5 2 Early Civilization - Mesopotamia (3500 B.C)

6 2 Early Civilization - Egypt (3000 B.C. - 33 B.C.)
มนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ เมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ดับสูญ จวบจนกระทั่งวันสิ้นโลก ซึ่งวิญญาณและร่างกายจะกลับมาเกิดใหม่

7 2 Early Civilization - Egypt (3000 B.C B.C.)

8 2 Early Civilization - Egypt (3000 B.C. - 33 B.C.)
Pylons, temple of Horus

9 3 Early Civilization - Greek (1100 B.C B.C.)

10 3 Early Civilization - Greek (1100 B.C. - 100 B.C.)
กรีก : ผู้หยั่งรู้ภายนอกด้วยเหตุและผล

11 3 Early Civilization - Greek (1100 B.C. - 100 B.C.)
“Man is the Measure of All Things” , Protagoras 481 – 411 BC.

12 3 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.)
โรมัน : อำนาจคู่กันกับสุนทรียภาพ

13 3 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.)

14 3 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.)

15 3 Early Civilization - Roman (200 B.C. - 3rd C.)

16 3 Early Christian Period (5th century) : พระเจ้าสร้างทุกสิ่ง

17 3 Early Christian Period (5th century) : พระเจ้าสร้างทุกสิ่ง

18 3 Early Christian Period (5th century) : พระเจ้าสร้างทุกสิ่ง

19 4 Medieval Period - Romanesque (5th C. - 15th C.)
: การตกแต่งเพื่อศาสนาและความโอ่อ่าของกษัตริย์

20 4 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.)
: ความแหลมของหลังคา คือความสง่าของพระเจ้า Cathedral Amiens

21 4 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.)
: ความแหลมของหลังคา คือความสง่าของพระเจ้า

22 4 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.)

23 4 Medieval Period - Gothic (12th C.-15th C.)

24 5 Renaissance ( AD) : มนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

25 5 Renaissance ( AD) : มนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

26 5 Renaissance ( AD) : ทบทวนใหม่ด้วยจุดยืนที่แสวงหา

27 5 Renaissance ( AD)

28 5 Renaissance ( AD)

29 6 Baroque ( AD) : สืบทอดเจตนารมณ์แมนเนอริสม์

30 Villa Rotonda, Palladio

31

32 6 Baroque ( AD)

33 6 Baroque ( AD)

34 6 Baroque ( AD)

35 7 Rococo ( AD)

36 7 Rococo ( AD) : ความงามคือการตกแต่ง

37 Dark Age 2 1400 1500 1600 Holiocentric Geocentric Gothic 1100-1400
Renaissance 2 1400 1500 1600 Nicolaus Copernicus Holiocentric Galileo Galilei คิดกล้องโทรทัศน์ Geocentric Sukhothai Ayutthayai

38 Enlightenment 1650-1770 (reason = god)
Rene Descartes “I think therefor I am” Immanuel Kant จิตวิญญาณนิยม (Spiritualism) Enlightenment (reason = god) Baroque-Rococo Neoclassic & Romantic ปฏิวัติการปกครองใน USA 1600 1700 1800 1850 คิดค้นระบบการพิมพ์ 1720 1769 1789 1825 Isacc Newton สร้างกฏแรงโน้มถ่วงอธิบายกฏธรรมชาติทั้งมวล ปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ Jame Watt คิดเครื่องจักรไอน้ำ ปฏิวัติในฝรั่งเศส เกิดรถไฟในอังกฤษ Ayutthayai Rattanakosin RAMA 1 - 3

39 เอกสารอ้างอิง : Fleming, John and Honour Huge . “A World History of Art”. Fifth Edition. China, 1999. Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson and John Jacobus. WORLD ARCHITECTURE. The Hamlyn Publishing Group Limited, Fifth Impression, 1971. จีรพันธ์ สมประสงค์. ประวัติศิลปะ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, 2533. อัศนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, อัศนีย์ ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ, 2537. อัศนีย์ ชูอรุณ และเฉลิมศรี ชูอรุณ. แบบอย่างศิลปะตะวันตก. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ,


ดาวน์โหลด ppt การเดินทางทางความคิดของมนุษย์ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google