งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MP 12501 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร
นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2 แหล่งที่มาของข้อมูล เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, บทความวิชาการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร, ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จาก เดือน คำดี, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๑๘. พุทธบูชา, ธรรมชาติของความรู้ จาก ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ จาก อ้างอิงข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ องค์ประกอบของวิชาคณิตศาสตร์ จากhttp://totsachit.blogspot.com/2011/08/blog-post.html โดย ทศชิต บรรลุศิลป์, อ้างอิงข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ

3 ความรู้ที่ได้รับ เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ระบบราชการ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลดีและผลเสียต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีความสำคัญ รวมทั้งได้เข้าใจถึงธรรมชาติของความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ และ ลักษณะของธรรมชาติของคณิตศาสตร์ องค์ประกอบของคณิตศาสตร์

4 การนำไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะความรู้เดิมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละวิชาด้วย (วิชาคณิตศาสตร์)

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ระบบราชการ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

6 วิธีการคิดตามหลักความจริง
ธรรมชาติของความรู้ ความรู้ วิธีการคิดตามทฤษฎี วิธีการคิดตามหลักความจริง ประสาทสัมผัส สัมผัสภายนอก สัมผัสภายใน

7 ความรู้ ธรรมชาติของความรู้ จิตนิยมแบบญาณวิทยา Epistemological Idealism
สัจนิยมแบบญาณวิทยา Epistemological Realism ความรู้

8 ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์
ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ ความคิด ความเป็นเหตุเป็นผล สัญลักษณ์ ศิลปะ

9 ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์
Structure of Mathematics Undefined term Defined term axiom Theory or Law


ดาวน์โหลด ppt นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google