งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 1. สมาชิก 3,544 คน 3,064 คน 480 คน 2. ทุน เรือน หุ้น 100,151, 070.00 81,386,9 00.00 18,764, 170.00 3. ทุน สำรอง 17,670,5 81.93 16,029,6 68.51 1,640,91 3.42 4. ทุนอื่นๆ 8,026,79 7.98 7,673,35 5.98 353,442.00 5. เงินรับ ฝาก 361,070, 069.16 219,893, 763.22 141,176,035.94

3 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 6. เงินค้างจ่าย 1,867,1 15.75 1,325,4 13.70 502,84 3.84 7. เงินกำไรสุทธิ 11,312, 3747. 64 10,211, 424.5 1 1,100,9 50.13 8. รวมทุน ดำเนินการเมื่อ สิ้นปี 524,243,549.0 5 342,104,503.2 5 182,139,045.80 9. ลูกหนี้เงินกู้ ยก มา 296,617,434.6 5 196,415,963.1 5 100,201, 471.50 10. จ่ายเงินกู้ ระหว่างปี 328,351,073.7 6 232,819,905.0 2 95,531,1 68.74

4 รายการ ปีสิ้นสุด เพิ่ม ณ 31 มี. ค 53 ณ 31 มี. ค 52 - ลด 11. ชำระคืน จากสมาชิก 199,725, 487.73 132,618,433.5 2 67,107, 054.21 12. กู้ที่ เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อสิ้นปี 425,190, 691.68 296,617,434.6 5 128,573,257.03 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปรากฎดังนี้ 

5


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ก้าวไกล บริหาร โปร่งใส ประทับใจบริการ ดำเนินงานเพื่อสมาชิก เป็นมิตรต่อชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google