งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์

3 เป้าหมาย จำนวน ๘๕,๙๓๐ ราย ๗๖ จังหวัด
เพื่อพัฒนาเกษตรกรจำนวน ๘๘,๘๕๐ ราย แยกเป็น ๑. เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (สพส.) จำนวน ๘๕,๙๓๐ ราย ๗๖ จังหวัด ๒. เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ สู่สากล (สพส.) จำนวน ๔๒๐ ราย ๙ จังหวัด ๓. เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ (สสจ.) จำนวน ๒,๕๐๐ ราย ๑๓ จังหวัด

4 กิจกรรมภายใต้โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (สพส.) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองเกษตรอินทรีย์ เชิงพาณิชย์สู่สากล (สพส.) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ (สสจ.)

5 วิธีการดำเนินงาน ของแต่ละกิจกรรม

6 ๑. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP
ประกอบด้วย ๑.๑ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร ระดับอำเภอ จำนวน ๑,๕๐๐ ราย เวลา ๓ วัน (สสข.) ๑.๒ อบรมเกษตรกร จำนวน ๘๕,๗๓๐ ราย เวลา ๒ วัน (จังหวัด/ อำเภอ) ๑.๓ ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน ๓๕,๙๓๐ แปลง (อำเภอ)

7 แบบกลุ่ม จำนวน ๖ กลุ่ม ๒๐๐ ราย เวลา ๓ วัน (จังหวัด/ อำเภอ)
๑.๔ อบรมเกษตรกรฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จำนวน ๖ กลุ่ม ๒๐๐ ราย เวลา ๓ วัน (จังหวัด/ อำเภอ) ๑.๕ จัดทำคู่มือที่ปรึกษาเกษตรกร จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม (สพส.) ๑.๖ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับเขต จำนวน ๒๗๐ คน ๑.๖.๑ สสข.๑,๒ และ ๓ เขตละ ๓๐ คน ๑.๖.๒ สสข.๔,๕ และ ๖ เขตละ ๖๐ คน

8 ๒. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เชิงพาณิชย์สู่สากล ประกอบด้วย ๒.๑ อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕๐ ราย (สพส.) ๒.๒ ประชุมจัดตั้งกลุ่มการผลิตข้าว ผักและชาอินทรีย์ จำนวน ๒๑ กลุ่ม (จังหวัด) ๒.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ และ ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๔๒๐ ราย (จังหวัด)

9 ๒. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เชิงพาณิชย์สู่สากล (ต่อ) ๒.๔ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน ๔๒๐ แปลง (จังหวัด) ๒.๕ ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๒ ชนิด (สพส.) ๒.๖ สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด จำนวน ๙ จังหวัด ๒.๗ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ ครั้ง (สพส.)

10 ๓. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
(สสจ.)

11 ผลผลิต ผลลัพธ์ เกษตรกรได้รับความรู้จำนวน ๘๘,๘๕๐ ราย
เกษตรกรได้รับความรู้จำนวน ๘๘,๘๕๐ ราย ผลลัพธ์ เกษตรกรร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ นำความรู้ไปปฏิบัติ

12 ขอบคุณมาก


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google