งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16. การเขียนงานวิจัยแบบง่าย ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16. การเขียนงานวิจัยแบบง่าย ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16. การเขียนงานวิจัยแบบง่าย ๆ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 R2R ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ทบทวนกับผู้เกี่ยวข้อง สรุปผล/รายงาน/เผยแพร่
โจทย์/คำถามวิจัย R2R แนวทางพัฒนา/ตอบโจทย์วิจัย เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการ (action)

3 เคล็ดลับสำหรับมือใหม่หัดเขียน

4 รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยในงานประจำ (R2R)
การเขียนรายงานวิจัยในแผ่นเดียว การเขียนรายงานวิจัยแบบเรื่องเล่า การเขียนรายงานวิจัยแบบเป็นทางการ

5 การเขียนรายงานวิจัยในแผ่นเดียว
เป็นรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยในแผ่นเดียว ที่มีข้อมูลสำคัญทุกอย่างอยู่ในแผ่นเดียว โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย

6 ตัวอย่าง การเขียนรายงานวิจัยในแผ่นเดียว

7

8 การเขียนจากการถอดเทป
การเขียนรายงานวิจัยแบบเรื่องเล่า การเขียนจากการถอดเทป การจดโน๊ต ทำเป็นทีม

9 ตัวอย่าง รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยแบบเรื่องเล่า
ตัวอย่าง รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยแบบเรื่องเล่า ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน องค์ประกอบมีด้วยกัน 5 ด้าน ความเป็นมาของโครงการวิจัย ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนคลองแดน ที่ตั้งและการเข้าถึง ประวัติความเป็นมาของชุมชน/เรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์จากความทรงจำ กลุ่มต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว บทสรุปการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

10 ความเป็นมาของโครงการวิจัย
ผลการวิจัย ประกอบด้วย สาระสำคัญ ความเป็นมาของโครงการวิจัย

11 ผลการวิจัย ข้อมูลพื้นฐานชุมชนคลองแดน ที่มาของการวิจัย
ประวัติความเป็นมาของชุมชน คลองแดน มรดกทางวัฒนธรรมกับการ ท่องเที่ยว กลุ่มต่างๆ

12 การเขียนรายงานวิจัยแบบเป็นทางการ
การวิจัยรูปแบบนี้นำเสนอรูปแบบที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างง่ายๆ ผู้วิจัยเขียนรายงานได้ง่ายไม่ยุ่งยากเกินไป ประเด็นสำคัญที่ต้องนำเสนอตามองค์ประกอบของรายงานวิจัย ตามตารางที่ 1 ผู้วิจัยสามารถเขียนความคิดลงในตาราง หลังจากนั้นจึงนำเสนอผลการวิจัยเป็นความเรียงด้วยการขยายความ

13 สาระที่ปรากฏในรายงานวิจัยแบบเป็นทางการ
หัวข้อวิจัย หัวข้องานวิจัยที่ปรับมาจากโจทย์วิจัย ปัญหาและความสำคัญของปัญหา เรื่องที่ทำมีความสำคัญอย่างไร จึงต้องทำวิจัย/มีข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้อง คำถามวิจัย ระบุโจทย์การวิจัย วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่ระบุข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการ ค้นพบหรือศึกษา ถ้ามีหลายเรื่องที่ต้องการศึกษาควรเขียนเป็นหัวข้อ ต่างๆให้ชัดเจน สิ่งสำคัญ คือวัตถุประสงค์กับหัวข้อต้องมีความ สอดคล้องกัน ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ งานวิจัยว่าจะมีผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไร

14 สาระที่ปรากฏในรายงานวิจัยแบบเป็นทางการ (ต่อ)
วิธีการวิจัย ระบุวิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ระบุขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุวิธีการที่ใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นแนวทาง เรียงลำดับตาม ความสำคัญ ใช้ถ้อยคำชัดเจน ใช้วิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย สรุปและสะท้อนผล เป็นการกล่าวถึงผลการวิจัยอย่างย่อ โดยยึด วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด/สมมติฐานการวิจัยเป็นหลัก การสะท้อนผล ระบุการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนา งานและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป

15 ไม่มีอะไรเล็กน้อยเกินไปที่จะรู้ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินไปที่จะพยายาม
ขอให้มีความสุขกับการจดบันทึก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร Facebook: R2R doae


ดาวน์โหลด ppt 16. การเขียนงานวิจัยแบบง่าย ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google