งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว
การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม.ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์และพามาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 1.2. มีกิจกรรมลดภาวะเด็กแรกเกิด ด้วยอาหารเสริม นมและไข่ 1.3. รณรงค์ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ 1.4 ให้ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน ตลอดการตั้งครรภ์ 1.5 ให้แคลเซี่ยม 625 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ด สัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์

2 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว(ต่อ )
การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว(ต่อ ) มีการตรวจ U/S ในอายุครรภ์ สัปดาห์ทุกราย มีการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งคุณภาพ แจกหนังสือนิทาน ตามโครงการ เกิดปุ๊บ อ่านปั๊บ แก่เด็กแรกเกิดทุกราย มีการประชุมคณะกรรมการ MCH เพื่อวิเคราะห์และประเมิน สภาพปัญหางานอนามัยแม่และเด็กทุก 3 เดือน

3 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว (ต่อ)
การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว (ต่อ) 2. เด็กปฐมวัย 2.1 มีกิจกรรมให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กแก่เด็ก 6 เดือน- 5 ปีทุกราย 2.2 เด็กทุกรายได้รับการตรวจพัฒนาการ 14 ช่วงวัย 2.3 เด็กที่มีพัฒนาการช้า ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้รับการกระตุ้นและประเมิน ต่อเนื่อง ภายใน 3 เดือน 2.4 เด็กทีได้รับการกระตุ้นและประเมินซ้ำที่พัฒนาการไม่ดีขึ้น ได้รับการส่งต่อไป รพ.ยโสธรทุกราย 2.5 มีการอบรมการตรวจพัฒนาการเด็ก DHPMและ DAIM แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ครบ 100 เปอร์เซนต์

4 ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้ ร้อยละ 1.หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 50 43 86 2.หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ 36 30 83.3 3. เด็กแรกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 1 2.78 4. เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย 574 556 96.8 5. เด็กพัฒนาการช้าได้รับการกระตุ้นและประเมินซ้ำ 18 100 6.เด็กที่ได้รับการกระตุ้น มีพัฒนาการดีขึ้น 16 88.9 7. เด็กที่มีพัฒนาการช้าได้รับการส่งต่อ 2


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.ป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google