งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ เบื้องต้น ของการใช้สถิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ เบื้องต้น ของการใช้สถิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ เบื้องต้น ของการใช้สถิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 แหล่งข้อมู ล เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การวิจัย ปัญหาการ วิจัย

3 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

4 ประเภทของ สถิติ สถิติเชิง บรรยาย สถิติเชิงสรุป อ้างอิง

5 1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลักษณะ ของประชากร หรือตัวอย่างที่ศึกษาเท่านั้น โดยไม่สามารถ นำผลการวิเคราะห์ไปสรุป หรืออ้างอิงหรือ พยากรณ์ไปยังกลุ่มอื่นได้

6 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ย (Mean) แทนค่าเฉลี่ย แทนผลรวมของ คะแนนทั้งหมด แทนจำนวนข้อมูล

7 จงหาค่าเฉลี่ยของ คะแนนสอบวิชา สุขศึกษาของนักเรียน จำนวน 5 คน ดังนี้ 15, 12, 16, 8, 10 ตัวอย่างตัวอย่าง

8

9 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D. or S.)

10 คะแนน (X) X 2 4 16 12144 11121 7 49 6 36

11

12

13 2. สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการ ประมาณค่า คาดคะเน สรุปอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่าง ไปยังประชากร ที่ต้องการศึกษาทั้งหมด

14 รูปแบบการ ทดลอง แบบการ ทดลองที่ 1 ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม เดียว และมีการวัดผล การทดลอง 1 ครั้ง X O 1

15 แนวทางการวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์  กำหนดเกณฑ์  เปรียบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่คำนวณ ได้ กับเกณฑ์

16 สูตรสูตร

17 แบบการทดลองที่ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเดียว มี การ วัดผล 2 ครั้ง คือ ก่อน และหลังการทดลอง O 1 X O 2

18 แนวทางการวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนการ ทดลองใช้นวัตกรรมกับ หลัง การทดลองใช้นวัตกรรม เปรียบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนการ ทดลองใช้นวัตกรรมกับ หลัง การทดลองใช้นวัตกรรม t =  D ; df = n - 1 n  D 2 -  D    n - 1

19 แบบการทดลองที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่าง สองกลุ่มมี การวัดผล 1 ครั้ง คือ หลังการ ทดลอง กลุ่มทดลอง X O 1 กลุ่มควบคุม ~X O 2

20 กรณีที่ 1:

21 กรณีที่ 2:


ดาวน์โหลด ppt หลักการ เบื้องต้น ของการใช้สถิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google