งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษา ประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ใน บ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษา ประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ใน บ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษา ประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ใน บ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่ เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๑๔ มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นแรก ๒๔ คน มีครู ๑ คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้ แต่งตั้งนายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวี เวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มา รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

3

4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ - สกุล นายวิชัย ยุชังกูล โทรศัพท์ ๐๘ - ๓๙๕๓ - ๖๐๔๙ e-mail : Wichai_ ๒๔๙๙ @hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ. ม. สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๓ เดือน

5 ชื่อ - สกุล นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย วุฒิการศึกษา สูงสุด กศ. ม. สาขา คณิตศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๘ - ๗๘๔๕ - ๗๗๖๘ e-mail : wachi_rattana@hotmail.c om รับผิดชอบกลุ่ม บริหารงานบุคคล

6 ชื่อ - สกุล นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย วุฒิ การศึกษาสูงสุด ศศ. ม. สาขา สังคมศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๒๘๑๐๒๙๖ e-mail tom_brw@hotmail.co m รับผิดชอบกลุ่มบริหาร ทั่วไป

7 ชื่อ - สกุล นางรุ่งนภา ธีฆะ พร วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ. ม. สาขา คณิตศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๗๑๘๑๔๒ e-mail : roongtee@hotmail.co m รับผิดชอบกลุ่ม บริหารวิชาการ

8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีร่วมของทุก ภาคส่วน วิสัยทัศน์

9 นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามี นิสัยรักการออม อัตลักษณ์

10 “ การศึกษาเพื่อนชีวิต และสังคม ” ปรัชญาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

11 มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มี วินัย คำขวัญของ โรงเรียน

12 ฟ้า – ขาว สีประจำโรงเรียน

13


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษา ประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ใน บ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google