งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญเพชรทัวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญเพชรทัวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญเพชรทัวร์
โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

2 บุคลากรโรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
นายประดิษฐ์ ศรีลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชญา ไชยกุล ครู คศ.3 นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป์ ครู คศ.3 นางปราณี ปึงตระกูล ครู คศ.3 นายสวิน แพทย์ชัยโย ครู คศ.3 นางเพ็ญนภา ถือศิลป์ ครู คศ.3 (มาช่วยราชการ) นางณัฐวรรณ ปลาคำ ครู คศ.2 นายประจวบ ราหุลปาน ครู คศ.3

3 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4 การบริหารงาน โรงเรียนจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 ห้อง ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ห้อง ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนทั้งหมด 61 คน แยกเป็น นักเรียนชาย 29 คน นักเรียนหญิง 32 คน

5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

6 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน

7 ผลการประเมินของ สมศ. ตัวชี้วัดที่ 4
ผลการประเมินของ สมศ. ตัวชี้วัดที่ 4

8 ผลการทดสอบ NT ป.3, O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555 - 2556

9 ผลการประเมินของ สมศ.รอบสาม
00 ระดับ จำนวนตัวชี้วัดตามระดับคุณภาพ สรุปผล หมายเหตุ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง การศึกษาปฐมวัย รับรอง วัน/เดือน/ปีที่รับการประเมิน 28 – 30 มกราคม 2556 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 5 ไม่รับรอง

10 รางวัลระดับภารที่โรงเรียนได้รับ 2552 - 2557
00 ปี พ.ศ. รางวัลที่ได้รับ 2553 ด.ช.ปุณวิทย์ จันเม้า รางวัลเหรียญทองการแข่งขันซอด้วง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 60 2553 เด็กหญิงสุธิษา แก้วจันทร์ และ เด็กชายศุภโชค โพธิ์กาด รางวัลความสามารถพิเศษ การแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยาย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ (สพฐ.) 2556 เด็กหญิงสุธิษา แก้วจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62

11 การฝึกทักษะการสื่อสารที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง พูด
รูปภาพ รูปภาพ กิจกรรม English for today

12 การจัดกิจกรรให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
การจัดกิจกรรให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ กิจกรรม ฟื้นฟูศีลธรรม

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญเพชรทัวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google