งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Drug Information Service: DIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Drug Information Service: DIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Drug Information Service: DIS
การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางยา Drug Information Service: DIS

2 เป้าหมายในการให้บริการ
- เพื่อให้บริการข้อมูลที่เป็นกลาง ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการในเวลาที่เหมาะสม - เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานข้อมูลต่างๆ ด้านยา

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4 ขั้นตอนการตอบคำถาม 1. การรับคำถามและหาภูมิหลังของคำถาม วาจา
โทรศัพท์ /โทรสาร จดหมาย/กระดาษโน้ต Webboard อื่นๆ

5 ขั้นตอนการตอบคำถาม 2. วัตถุประสงค์ในการถาม เป็นข้อมูลในการรักษา
เพิ่มพูนความรู้ อื่น ๆ

6 ขั้นตอนการตอบคำถาม 3. การจัดกลุ่มประเภทของคำถาม Identification
Availability Pharmacokinetic Drug interaction Dosage/Admin. Therapeutic use Compatibility/Stability ADR/Side effect Toxicity/Poison Pregnancy สมุนไพร อื่น ๆ

7 ขั้นตอนการตอบคำถาม 4. การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary literature source) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary literature source) แหล่งข้อมูลตติยภูมิ (Tertiary literature source)

8 ขั้นตอนการตอบคำถาม 5. การตอบคำถาม วาจา โทรศัพท์ /โทรสาร
จดหมาย/กระดาษโน้ต Webboard อื่นๆ

9 บันทึกการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา

10 แบบฟอร์มการให้บริการ

11 กิจกรรมการดำเนินงาน การบริการตอบคำถามด้านยา งานเผยแพร่ข้อมูลด้านยา
การสอนและฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการ DIS แก่ เภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สนับสนุนและประสานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านยาในเรื่องต่างๆ

12 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปี 2555
1. อัตราการตอบคำถามถูกต้องและทันเวลา 100 % 2. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ แผนพัฒนาต่อเนื่อง 3. จำนวนครั้งของการให้ฝึกอบรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 ครั้ง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 2 ครั้ง

13 ผลการดำเนินงาน

14 ผลการดำเนินงาน

15 แผนพัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน โครงการ KPI เป้าหมาย ผู้รับผิด ชอบ 56 57 58
59 60 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาให้ครอบคลุมเครือข่าย จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาจังหวัดบึงกาฬ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ตัวชี้วัดที่40) 65 70 75 80 เภสัชกรรม

16 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Drug Information Service: DIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google