งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลงานวิจัยเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่ออกเสียงไม่ถูกต้อง ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โดย… นางสาวศรีนันทรา สีทองสุข

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ปัญหาการวิจัย นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ตารางสรุปผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน 54 คน ชุดที่ จำนวนนักเรียนที่ผ่าน ร้อยละ 1 45 83.33 2 48 88.88 3 50 92.59

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 54 คน การประเมินผล N X S.D. ∑D ∑D2 ก่อนการทดลอง 54 21.01 7.24 หลังการทดลอง 34.51 4.41 162 549

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย 1. จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียน ทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมี คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นเป็น 34.51 2. จากการเปรียบเทียบคะแนนของแบบฝึกในแต่ละชุด นั้นมี จำนวนนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์ คิดเป็นค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้น ตามลำดับคือแบบฝึกชุดที่ 1 = แบบฝึกชุดที่ 2 = 88.88 และแบบฝึกชุดที่ 3 =

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับ 1. แบบฝึกในแต่ละชุด และแบบทดสอบใช้เป็นตัวอย่างบทเรียนในปีต่อไปด้วย 2. ได้นำผลการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านกับรายวิชาอื่น ๆ 3. เป็นแนวทางให้กับผู้สอนในการใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 4. นักเรียนสามารถฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ แบบฝึกการอ่านออกเสียงในแต่ละชุด

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google