งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สระบุรี นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ น.ส.สถาพร ลิ่มพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สระบุรี นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ น.ส.สถาพร ลิ่มพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สระบุรี นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ น.ส.สถาพร ลิ่มพันธ์
นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด น.ส.สถาพร ลิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ น.ส.กัญญา สวัสดิผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สระบุรี นายณัฐวุฒิ แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางนงเยาว์ ม่วงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตรากำลังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการ - ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมา - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ พนักงานราชการ - ลูกจ้าง อัตรา บรรจุ ข้าราชการ ๑๔ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างรายเดือน - รวม ๒๘ อัตราว่าง ข้าราชการ อัตรา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 890 1,780 2,670 3,560 4,450 5,340 6,230 7,120 8,010 8,900 9,790 10,680 1,002 1,887 2,597 3,618 4,468 5,354 6,205 7,111 1.1 งานสารบรรณ 985 1,839 2,528 3,520 4,342 5,206 6,039 6,909 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 322 637 870 1,220 1,510 1,805 2,060 2,355 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 149 265 361 493 598 716 859 981 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 160 280 390 530 640 765 915 1,045 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 609 842 1,192 1,482 1,777 2,032 2,327 (5) ส่ง (เรื่อง) 32 48 65 85 112 143 173 201 1.2 การเงิน & บัญชี 15 43 60 107 125 137 166 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 11 38 53 75 96 113 150 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 3 6 7 8 9 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 1.3 พัสดุ 5 13 19 23 29 36 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 12 14 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) - 10 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 4 ผัง 2.1 ชุมชนหินกอง-โคกแย้ ข.2-5 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผล 2.2 ชุมชนทับกวาง ข.4-6 ข.6 2.3 เมืองแก่งคอย ข.3-4 2.4 เมืองพระพุทธบาท ประเมิน ผลผัง ข.1 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล (2 ผัง) ข.1-5 3.1 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 3.2 เทศบาลตำบลวังม่วง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 960 90 180 270 360 450 540 610 700 780 870 915 76 163 226 363 447 752 929 1,022 6.1 กรรมการ (คณะ) 100 12 25 34 47 58 93 101 109 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 83 10 37 59 74 148 181 6.3 สำรวจ (งาน) 16 22 27 33 39 49 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 80 8 14 20 41 77 6.5 ประมาณราคา (งาน) 4 26 35 40 45 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 384 62 215 323 348 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 17 30 44 52 61 71 92 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 50 11 19 32 55 68 85 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 2 5 24 7 งานบริการด้านผังเมือง 240 60 120 140 160 200 220 42 170 203 276 339 355 7.1 กรรมการ (คณะ) 3 23 28 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 81 82 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 31 117 130 193 230 234

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา - 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 1 ครั้ง 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 45 85 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 4 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 2 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 100%

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 4 โครงการ งบประมาณรวม 32,492,000 บาท 1.1 ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ (รั้ว) ป้องกัน น้ำท่วมโรงพยาบาลสระบุรี 100% - 5 10 15 20 6.2000 ลบ. 1.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ วัดปากบาง หมู่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 1.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณ ตำบลหินซ้อน 6.2100 1.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 6.5550

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - ตรวจสอบสถานบริการ 17 3 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (เผยแพร่ Website) 1,810 ครั้ง 1,219 ครั้ง 1,307 1,409 1,514 1,411 1,612 1,318 ครั้ง 4 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12 ครั้ง 5 6 7 8 9 10 11 12

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 2.0102 ลบ. - 3% 7% 12% 16% 25% 34% 44% 54% 64% 79% 100% 1.97% 7.63% 11.46% 17.83% 26% 27.87 31.75 38.59 1.1 งบดำเนินงาน 1.9502 1.2 งบลงทุน 0.06 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 12 ม.ค.60 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 15 พ.ย.53 ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน 21 ธ.ค.53 ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท 25 ต.ค.57 ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย้ 24 ก.ค.55 ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย 28 ธ.ค.54 ผังเมืองรวมเมืองหนองแค 26 มิ.ย.60 ผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง 7 ก.พ.60


ดาวน์โหลด ppt สระบุรี นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ น.ส.สถาพร ลิ่มพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google