งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Relation and function - Good morning students. - How are you today?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Relation and function - Good morning students. - How are you today?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Relation and function - Good morning students. - How are you today?
Click when ready  Click when ready 

2 Exercises 4.1 1.จงยกตัวอย่างสมาชิกของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ โดยเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปคู่อันดับ สมการ กราฟ หรือ เซต 1)เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง

3 Answer Assignments The day At sunrise Sunday 6.04 6.03 Monday 6.05 Tuesday 6.01 Wednesday 6.03 Thursday 6.02 Friday 6.01 Saturday

4 2)น้ำหนักของนักเรียนที่มีส่วนสูง 150 – 160 เซนติเมตรในห้องเรียน
ให้ A,B,C and D แทนนักเรียนในห้องที่มีความสูง ซม .เขียนความสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีความสูง ซม และน้ำหนัก (กก) ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้แผนภาพดังนี้ A 40 B 38 C 42 D (student) tall Weight

5 3)พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 10 เซนติเมตร
A = 5h I’am Show you

6 y = 35+1.5x เขียนความสัมพันธ์ของค่าโดยสารกับระยะทางที่รถวิ่งได้ดังนี้
2. จงเขียนความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ในรูปสมการ ค่าโดยสารรถซึ่งคิดจากค่าโดยสารขั้นต้น 35 บาท รวมกับค่าโดยสารซึ่งคิดจาก ระยะทางที่รถวิ่งกิโลเมตรละ 1.50 บาท ให้ x เป็นระยะทางที่รถวิ่ง (กิโลเมตร) y เป็นค่าโดยสารรถ (บาท) เขียนความสัมพันธ์ของค่าโดยสารกับระยะทางที่รถวิ่งได้ดังนี้ y = x

7 2) ความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีด้านยาวด้านละ a หน่วย
ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึงมีด้านยาวด้านละ a หน่วย ดังนั้น ความสัมพันธ์ของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับความยาวของด้าน ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปสมการ คือ I’am Show you

8 ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละเดือนซึ่งคิดจากค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 200 บาท รวมกับ ค่าใช้นาทีละ 3 บาท
ให้ x เป็นเวลาที่ใช้โทรศัพท์ (นาที) y เป็นค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (บาท) เขียนความสัมพันธ์ของค่าใช้โทรศัพท์ในแต่ละเดือนกับเวลาที่ใช้โทรศัพท์ ได้ดังนี้ y = x

9 A x B is the set of all possible ordered pairs whose
Cartesian Produdts A cartesian products the direct multiplication (products) of Two sets. The cartesian products of two sets, A (for example isThe points on the x-axis),is represented by: A x B is the set of all possible ordered pairs whose first element is a member of A and whose second element is a member of B.

10 This is called ‘ordered pairs’
First element X is the Element Of A Y is the Element Of B Second element

11 Consider the following two sets
Example 1 Consider the following two sets A = {2 ,3} and B= { 5 , 7 } The cartesian products is written as A x B A x B = { ,(3,7)} (2 ,5) ,(2,7) ,(3,5)

12 Consider the following two sets A = {1,2 ,3} and B={ a , b }
Example 2 Consider the following two sets A = {1,2 ,3} and B={ a , b } The cartesian products is written as A x B ,(2,b) ,(3,a) ,(3,b)} A x B = { (1 ,a) ,(1,b) ,(2,a)

13 A x B = { (2 ,5) ,(2,6) ,(2,8) ,(2,9) ,(3,5) ,(3,6), (3,8) ,(3,9),
Example 3 Consider the following two sets A = {2,3,4} and B = {5,6,8,9 } The cartesian products is written as A x B A x B = { (2 ,5) ,(2,6) ,(2,8) ,(2,9) ,(3,5) ,(3,6), (3,8) ,(3,9), (4,5) ,(4,6) ,(4,8) ,(4,9)}

14 A x B = { (2 ,5), (2,6) ,(2,8) ,(2,9) ,(3,5) ,(3,6), (3,8), (3,9) ,(4,5) ,(4,6) ,(4,8) ,(4,9)} จงเขียนความสัมพันธ์ “หารลงตัว” จาก A ไป B = { }

15 A x B = { (2 ,5), (2,6) ,(2,8) ,(2,9) ,(3,5) ,(3,6) ,(3,8), (3,9) (4,5) ,(4,6) ,(4,8) ,(4,9)} จงเขียนความสัมพันธ์ “เป็นรากที่สอง” จาก A ไป B = { }

16 Consider the following two sets
Homework Exercises A1 Consider the following two sets The cartesian products is written as A x B 1. A = {3,4 ,5} and B = { x , y } A = {6,8} and B {1,4,7} 3. A = {1,5,7,9} and B = { 2 , 5 } 4. A = {m,n} and B {2,4,8} 5. A = {3,6,9} and B = { 1 , 2 , 5 }

17 See you again next class
www://wang991.wordpress.com/


ดาวน์โหลด ppt Relation and function - Good morning students. - How are you today?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google