งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready 
© All rights reserved Stand SW 100 Click when ready  Relation and function

2 ok Exercises 4.3.2 (2) Answer Assignments Page 174
1.จากกราฟที่กำหนด จงตรวจสอบว่าค่า y มากกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด และ y น้อยกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด 1 ok

3 ok Exercises 4.3.2 (2) Exercises 4.3.2 (2) Answer Assignments
Page 174 1.จากกราฟที่กำหนด จงตรวจสอบว่าค่า y มากกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด และ y น้อยกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด 1.จากกราฟที่กำหนด จงตรวจสอบว่าค่า y มากกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด และ y น้อยกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด 2 ok

4 ok Exercises 4.3.2 (2) Exercises 4.3.2 (2) Answer Assignments
Page 174 1.จากกราฟที่กำหนด จงตรวจสอบว่าค่า y มากกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด และ y น้อยกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด 1.จากกราฟที่กำหนด จงตรวจสอบว่าค่า y มากกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด และ y น้อยกว่า 0 เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด 3 ok

5 ok 2. Solve the quadratic inequality by using graph
Answer Assignments Exercises (2) Page 174 2. Solve the quadratic inequality by using graph ok

6 ok 2. Solve the quadratic inequality by using graph
Answer Assignments Exercises (2) Page 174 2. Solve the quadratic inequality by using graph ok

7 ok 2. Solve the quadratic inequality by using graph
Answer Assignments Exercises (2) Page 174 2. Solve the quadratic inequality by using graph ok

8 ok 2. Solve the quadratic inequality by using graph
Exercises (2) Page 174 2. Solve the quadratic inequality by using graph ok

9 3. Solve the quadratic inequality by using graph
Exercises (2) Page 174 3. Solve the quadratic inequality by using graph

10 ok 3. Solve the quadratic inequality by using graph
Exercises (2) Page 174 3. Solve the quadratic inequality by using graph ok

11 ok 3. Solve the quadratic inequality by using graph
Exercises (2) Page 174 3. Solve the quadratic inequality by using graph ok

12 3. Solve the quadratic inequality by using graph
Exercises (2) Page 174 3. Solve the quadratic inequality by using graph

13 Example ชายผู้หนึ่งโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศในแนวดิ่ง ถ้าความสูง (เป็นฟุต)ของ ลูกบอลที่โยนขึ้นไปหาได้จากสูตร เมื่อ t แทน เวลาเป็นวินาที 1) จงหาเวลาในขณะที่ลูกบอลอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดจากพื้น 2) จงหาว่า นานเท่าใดลูกบอลจึงตกถึงพื้น T F 1 6 2 10 3 12 4 5 7 Solution ok

14 Example t 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 F(t) 12.09 12.16 12.21 12.24 12.25 Fine the Vertex เวลาผ่านไป 3.5 นาที ลูกบอลจะอยู่สูงจากพื้น ฟุต SHOW ok

15 ok 2) เมื่อลูกบอลตกถึงพื้น หมายถึง f (t) จะต้องมีค่าเท่ากับ 0
Example 2) เมื่อลูกบอลตกถึงพื้น หมายถึง f (t) จะต้องมีค่าเท่ากับ 0 ลูกบอลจะตกถึงพื้นเมื่อโยนลูกบอลขึ้นไปนาน 7 นาที ok

16 Homework Exercises Page 182 ถ้า x เป็นจำนวนนับซึ่งบวกกับจำนวนนับจำนวนที่สอง มีผลลับเป็น 45 1) จงเขียนจำนวนที่ สอง ในรูปของ x 2) จงเขียนผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่บวกกันได้ 45 ในรูปของ x 3) จงหาจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกเป็น 45 และผลคูณเป็น 164 4)จงหาว่า x มีค่ามากที่สุดได้เท่าใด พร้อมทั้งแสดงเหตุผล ok

17 ok Exercises 4.3.3 2. จงหาค่ามากที่สุดของ เมื่อ โดยใช้
Homework Exercises Page 182 2. จงหาค่ามากที่สุดของ เมื่อ โดยใช้ ความรู้เรื่องกราฟ ok

18 Homework Exercises Homework Page 183 3.ถ้ารายได้เฉลี่ยจากการขายสินค้า(ต่อชิ้น) เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเท่ากับ (x) บาท เมื่อ x แทนจำนวนสินค้าที่ขาดได้ 1. จงเขียนสมการแสดงรายได้จากการขายสินค้า x ชิ้น 2.จงหาว่า จะต้องขายสินค้ากี่ชิ้นจึงจะมีรายได้มากที่สุด 3.จงหารายได้ที่มากที่สุดในข้อ 2 ok

19 ok Exercises 4.3.3 1. จงเขียนสมการแสดงรายได้ของเจ้าของห้องพักแห่งนี้
Homework Exercises Page 183 4.เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งมีห้องพักสำหรับให้เช่า 80 ห้อง เขาพบว่าถ้าคิดค่าเช่า ห้องละ 4,000 บาทต่อเดือน จะมีผู้พักเต็มทุกห้อง แต่ถ้าเพิ่มราคาเช่าห้องพักเป็น ห้องละ 4,200 บาท จะมีห้องว่าง 1 ห้อง และถ้าเพิ่มราคาเช่าห้องพักเป็นห้องละ 4,400 บาท ก็จะมีห้องว่าง 2 ห้อง โดยห้องว่างจะเพิ่มขึ้น 1 ห้อง เมื่อเพิ่มราคาค่าเช่าห้อง อีกห้องละ 200 บาท 1. จงเขียนสมการแสดงรายได้ของเจ้าของห้องพักแห่งนี้ 2.ถ้าต้องการให้มีรายได้เดือนละ 375,000 บาท เจ้าของห้องพักต้องคิดราคาค่าเช่าห้องละเท่าไร 3.เจ้าของห้องควรตั้งราคาห้องเท่าใด จึงจะมีรายได้มากที่สุด ok 4. จงหารายได้มากที่สุดที่เจ้าของหอพักจะได้รับ

20 Homework Exercises Page 183 5.คณะผู้จัดทัวร์คิดราคาตั๋วสำหรับค่าพาหนะและอาหาร คนละ 475 บาท สำหรับลูกทัวร์ 75 คน แต่ถ้ามีลูกทัวร์เกิน 75 คน ลดราคาตั๋วให้ 5 บาท สำหรับลูกทัวร์ที่เพิ่มขึ้น 1 คน (เช่น ถ้ามีลูกค้า 80 คน ราคาตั๋วจะเท่ากับ 475-(5 x 5 ) หรือ 450 บาท จงใช้ความรู้เรื่อง กราฟเพื่อ หา 1. จำนวนลูกค้าที่จะทำให้ผู้จัดทัวร์มีรายได้มากที่สุด 2.การจัดทัวร์ครั้งนี้จะรายได้มากสุดเท่าได ok

21 Caerfully your assignments
Teacher Mr.Chaweng © rights reserved Stand SW 100 Click when ready  Caerfully your assignments

22 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Wang991.wordpress.com Relation and function Click when ready 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google