งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MATHTEMATICS M .4 Teacher SET This is the first time

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MATHTEMATICS M .4 Teacher SET This is the first time"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MATHTEMATICS M .4 Teacher SET This is the first time
Kru Mr.Chaweng Chitprasan

2 1. Starting the Lesson: (Warm-up)
- Good morning / - How are you? …………………………………………… -This is the first time we have mathematics teaching-learning with English. Don’t worry, I will speak slowly. As you know I’m not English teacher. So my English usage is not so well. I think we should to practice English together in mathematics. Pay attention,OK? Is everyone ready?

3 SETS Learning Objective IN this topic, we will learn to: * Use set language and notation * Represent sets * Understand the meaning of different types of sets * Draw a venn diagram

4 Consept How to draw a venn diagram Set notation Represent set Roster or Tabular Form Set Builder Form

5 Different type of set Power set Finite set Union set InFinite set Intersection of set Equal set Emply set Complement of a set Subset

6 Symbol of set notation

7 Key Words Set Notation Element Universal Set Intersection Infinite Set Equal Set Set Builder Form Members Power Set Intersection of Set

8 Key Words Union Set Venn Diagram Null Set Finite Set Empty Set Subset Roster or Tabular Form Proper Subset

9 ประวัติย่อของวิชาเซต
ในทางคณิตศาสตร์ จะถือว่า “เซต” เป็น “มูลฐาน” (fundamental) ทั้งนี้เพราะว่าทฤษฎีบทต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ ล้วนมีเซตเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานแทบทั้งสิ้น

10 เซตเริ่มมีที่มามาจากนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ เกอร์ก คันทอร์ (Georg antor)
ค.ศ เป็นผู้ริเริ่มใช้คำว่าเซต ต่อจากนั้นนักคณิตศาสตร์จึงใช้คำนี้อย่างแพร่หลาย

11 The meaning of sets “เซต” เป็นคำ “อนิยาม” (undefined term) หมายถึง คำที่ต้องยอมรับกันในเบื้องต้นว่า ไม่สามารถให้ความหมายที่รัดกุมได้ Cantor เคยอธิบายอย่างง่าย ๆ เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นว่า “เซต” คือ กลุ่มของสิ่งของหรือจินตนาการ ซึ่งมีสมบัติบางประการคล้ายกัน และสิ่งของ ดังกล่าวนั้นเรียกว่า สมาชิกของเซต

12 A set is a collection of things The things in
The set are called an (Elements / Members) สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในเซต ต้องเป็นสิ่งที่สามารถ ระบุได้อย่างแจ่มชัด (Well-Defined) เพื่อที่เราสามารถระบุได้ว่า สิ่งนั้นเป็นสมาชิก ในเซตหรือไม่

13 Example of set The set of the days of the week can be written as:
{Monday,Tuesday, Wednesday,Thursday, Friday,Saturday,Sunday}

14 Example of set The set of whole number less than 5
The set of Letters in the word “ MISSISSIPPI ” The set of prime numbers smaller then 10

15 Example of set The set of natural number
เซตของนักเรียนหญิงที่เรียนในโรงเรียน พานพิทยาคม เซตของพยัญชนะไทย

16 Example of set เซตของคนเก่ง ? เซตของคนสวย ?
เซตของจำนวนที่เป็นตัวประกอบของ 3 Set of even number Set of odd number

17 Written of the set There are 2 ways to describe a set
 1. (Tabular Form / Roaster Method) แบบแจกแจงสมาชิก VCD-v1 write-set  2. Builder notation แบบบอกเงื่อนไข 1.tubular form เป็นการเขียนแจกแจงสมาชิก ทุกตัวลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาที่มีลักษณะ { } และใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นสมาชิกแต่ละตัว

18 Example The set of natural number less than 5 write as : {1, 2, 3, 4}

19 Example  The set of even number write as : B = {2, 4, 6, 8, …}
ในภาษาอังกฤษ A = {a, b, c} อ่านว่า A เป็นเซตที่มี a, b และ c เป็นสมาชิก

20 We use capital letters, example A,B,C …to
Name a set and small letters examples a,b,c ,…. To represent the elements in a set “...” บอกว่า มีจำนวนอื่น ๆ อยู่ในเซตด้วย เช่น {january,february, ..., December} {1,2,3,4,…}

21 Went a set has no elements or members
It is called “the empty set” or null it is Represented by the symbol or { } VCD-v2 Empty-set

22 Exercises 1.1 Home work Page 6
1.Write the following in the set-tabular form 1)เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ “จ” 2)The set of vowels in the English alphabet 3)เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีเลขสองหลัก 4)The set of positive even number lass than 10 5)The set of integer number greater than 100

23 Home work Exercises 1.1 Page 6
6) The set of nagative integer greater than -100 7) { x/x is a integer greater than 3 and less than 10} 8) { x/x is a integer between 0 and 1} 9) The set of nagative integer greater than 5

24 Caerfully your assignments
See you again next class Caerfully your assignments


ดาวน์โหลด ppt MATHTEMATICS M .4 Teacher SET This is the first time

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google