งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready  Wang991.wordpress.comWang991.wordpress.com Stand SW 100 SETS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready  Wang991.wordpress.comWang991.wordpress.com Stand SW 100 SETS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready  Wang991.wordpress.comWang991.wordpress.com Stand SW 100 SETS

2 1.Write the following in the set-tabular form 1) เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ “ จ ” 2)The set of vowels in the English alphabet 3) เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีเลขสองหลัก 4)The set of positive even number lass than 10 5)The set of integer number greater than 100 Page 6 1) { จันทบุรี } 4) {2, 4, 6, 8} 2) {a, e, i, o, u} 3) {10, 11, 12, 13, 14, …, 99} 5) {101, 102, 103, …} Chake answer

3 Page 6 6) The set of nagative integer greater than -100 7) { x/x is a integer greater than 3 but less than 10} 8) { x/x is a integer between 0 and 1} 9) The set of nagative integer greater than 5 8) { } หรือ ∅ 7) {4, 5, 6, 7, 8, 9} 6) {-99, -98, -97, …, -1} 9) { } หรือ ∅

4 แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกใน เซต ตัวอย่างเช่น A = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5} B = { x | x เป็นสระในภาษาอังกฤษ } แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกใน เซต ตัวอย่างเช่น A = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5} B = { x | x เป็นสระในภาษาอังกฤษ } C = {x | x is a integers numbers} A={x/x is a positive integer less than or equal five }  2. Builder notation แบบบอกเงื่อนไข B={x/x is a vowels in the English alphabet }

5 Example Write the following in the set-builder form N={ 2, 4, 6 } N={x/x is a even number smaller than 8 } W={ 1,2,3,…, 99 } W= {x /x is a narural number less than 100 }

6 Example Number of Element P={ 191,1112 } N(P) = 2 W={x/x is a even number between 1 and 9} N(W) = 4 GSP – g1

7 Numbers Symbol I - Nagative Numbers I + Positive Numbers Q Rational Numbers N Natural Numbers R Real Numbers I Integers Numbers

8 Home work Page 6 2) What is the number of element in the following set 1) B = {1234} 2) B = {a,b,c,de,f,gh,ijk} 3) B = {x/x is a positive number between 10 and 20} 4) G= {x/x is a positive number less than 0}

9 3.Write the following in the set-builder form 1) N={1,3,5} Home work Page 6 2) P = {…,-2,-1,0,1,2,…} 3) R ={1,4,9,16,25,36,…} 4) R ={10,20,30,…}

10 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready  Wang991.wordpress.comWang991.wordpress.com Stand SW 100 SETS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google