งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function

2 Answer Page 128 13. Find the value of function each the following (1) g(2) = (2) g(-3) =

3 Answer Page 128 13. Find the value of function each the following (1) f(4) = (2) f(0) =

4 Answer 14. Name the Domain and range Page 128 y = 2x

5 Answer 14. Name the Domain and range Page 128 y = 2x+1

6 Answer 14. Name the Domain and range Page 128

7 Answer 1. Name the Domain and range Page 128

8 Answer 1. Name the Domain and range Page 128

9 Answer 1. Name the Domain and range Page 128

10 Answer 14. Name the Domain and range Page 128

11 Answer 14. Name the Domain and range Page 128

12 Answer 14. Name the Domain and range Page 128

13 Answer 14. Name the Domain and range Page 128

14 Example Linear function Draw a graph of the equation y = x y = x

15 Example Draw a graph of the equation y = 2x+1 y = 2x+1

16 Example Draw a graph of the equation y = -3x y = -3x

17 Example Graph each equation on the same coordinate plane. y1= 5 a.y1=5 b.y2=-4 y2 = - 4

18 Example Graph each equation on the same coordinate plane.

19 Example Graph each equation on the same coordinate plane.

20 Example Graph each equation on the same coordinate plane.

21 Example Graph each equation on the same coordinate plane.

22 Example Graph each equation on the same coordinate plane.

23 Example Draw a graph of the equation y = x+3 x y จุดที่กราฟตัดแกน x คือจุดที่ y เป็นศูนย์ จากรูป จุดตัดแกน x คือจุด (- 3,0) จุดที่กราฟตัดแกน x คือจุดที่ y เป็นศูนย์ จากรูป จุดตัดแกน x คือจุด (- 3,0)

24 Example Draw a graph of the equation y = x+3 x จุดที่กราฟตัดแกน x คือจุดที่ y เป็นศูนย์ จากรูป จุดตัดแกน x คือจุด (7,0) จุดที่กราฟตัดแกน x คือจุดที่ y เป็นศูนย์ จากรูป จุดตัดแกน x คือจุด (7,0) y

25 Page 138 1.Graph each equation on the same coordinate plane. and Homework

26 Page 138 Match each equation with a graph. Explain each choice. A A B B C C Homework

27 3. จงหาว่า จุดที่กำหนดให้ต่อไปนี้อยู่บนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้หรือไม่ 1) จุด (3,5) เมื่อ 2) จุด (-4,5) เมื่อ 3) จุด (4,5) เมื่อ

28 Click when ready  Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100

29 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relation and function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google