งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ลำดับและอนุกรม N M R T U P นางประไพ อร่ามเรือง ครู คศ.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.6

2 สารบัญเนื้อหา ลำดับและอนุกรม ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรม
N M R T U P ลำดับ ลำดับเลขคณิต สารบัญเนื้อหา ลำดับเรขาคณิต อนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต

3 ลำดับ ความหมายของลำดับ รูปที่ จำนวนจุด 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 6 10 15
N M R T U P ความหมายของลำดับ 1 2 3 4 5 รูปที่ 1 2 3 4 5 จำนวนจุด 1 3 6 10 15

4 ลำดับ ความหมายของลำดับ รูปที่ จำนวนจุด
N M R T U P ความหมายของลำดับ รูปที่ 1 2 3 4 5 จำนวนจุด 1 3 6 10 15 ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ของรูปและจำนวนจุดในแต่ละรูปเป็น ฟังก์ชัน โดยที่ โดเมน เรนจ์

5 ลำดับ ความหมายของลำดับ พิจารณา
N M R T U P ความหมายของลำดับ พิจารณา จะสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ของแต่ละจำนวนกับค่าจำนวนนั้น ๆ ได้ดังนี้ ลำดับที่ จำนวน โดเมน เรนจ์

6 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ กำหนดฟังก์ชัน จงหาค่าของ เมื่อ มีค่าเป็น 1, 2, 3, 4 ตัวอย่าง วิธีทำ จาก จะได้ ดังนั้น ค่าของ เมื่อ มีค่าเป็น 1, 2, 3, 4 คือ

7 ลำดับ ความหมายของลำดับ
N M R T U P ความหมายของลำดับ ลำดับ คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวก ที่เรียงจากน้อยไปมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ลำดับที่มีโดเมนเป็น เรียกว่า ลำดับจำกัด ลำดับที่มีโดเมนเป็น เรียกว่า ลำดับอนันต์ การเขียนลำดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงกันไป

8 ลำดับ ความหมายของลำดับ ถ้า เป็นลำดับจำกัด จะเขียนแทนด้วย
N M R T U P ความหมายของลำดับ ถ้า เป็นลำดับจำกัด จะเขียนแทนด้วย ถ้า เป็นลำดับอนันต์ จะเขียนแทนด้วย พจน์ที่ 1 ของลำดับ พจน์ที่ 2 ของลำดับ พจน์ที่ 3 ของลำดับ พจน์ที่ n ของลำดับ หรือพจน์ทั่วไป

9 ลำดับ ความหมายของลำดับ จากลำดับ ตัวอย่าง จากลำดับ จะได้ว่า จะได้ว่า N
M R T U P ความหมายของลำดับ จากลำดับ ตัวอย่าง จากลำดับ จะได้ว่า จะได้ว่า

10 ลำดับ ความหมายของลำดับ การเขียนลำดับ เช่น เป็นการเขียนแบบแจงพจน์
N M R T U P ความหมายของลำดับ การเขียนลำดับ เช่น เป็นการเขียนแบบแจงพจน์ นอกจากจะเขียนลำดับแบบแจงพจน์ ยังสามารถเขียนในรูปพจน์ทั่วไป โดยอาจจะระบุสมาชิกของโดเมนคู่ไปด้วยก็ได้ เช่น เมื่อ เมื่อ ถ้าไม่ระบุสมาชิกของโดเมน ให้ถือว่าลำดับนั้นเป็นลำดับอนันต์

11 ลำดับ ความหมายของลำดับ การเขียนลำดับในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่าง 1 2 3 4 5
N M R T U P ความหมายของลำดับ ตัวอย่าง การเขียนลำดับในรูปแบบต่าง ๆ 1 2 3 4 5

12 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ ตัวอย่าง วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ วิธีทำ จากพจน์ทั่วไป จะได้ ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้คือ

13 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ วิธีทำ จากพจน์ทั่วไป จะได้ ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้คือ

14 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสี่พจน์แรกของลำดับอนันต์ที่ พร้อมทั้งเขียนลำดับนี้โดยการแจงพจน์ วิธีทำ จากพจน์ทั่วไป จะได้ ดังนั้น ลำดับนี้คือ

15 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

16 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

17 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

18 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

19 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

20 ลำดับ การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ
M R T U P การหาพจน์ที่ n ของลำดับ ตัวอย่าง จงหาสองพจน์ถัดไปของลำดับ วิธีทำ พิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับ ดังนั้น สองพจน์ถัดไปของลำดับนี้คือ และ

21 ลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
N M R T U P การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด วิธีทำ จากลำดับจำกัด จะได้ว่า ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ เมื่อ

22 ลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
N M R T U P การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด วิธีทำ จากลำดับจำกัด จะได้ว่า ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ เมื่อ

23 ลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
N M R T U P การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด วิธีทำ จากลำดับจำกัด จะได้ว่า ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ เมื่อ

24 ลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
N M R T U P การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด วิธีทำ จากลำดับจำกัด จะได้ว่า ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ เมื่อ

25 ลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
N M R T U P การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ตัวอย่าง จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด วิธีทำ จากลำดับจำกัด จะได้ว่า ดังนั้น พจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดนี้คือ เมื่อ

26 ลำดับ N M R T U P จบเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google