งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint”
จัดทำโดย นายปรีชา หยีดน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

2 เรื่อง เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง
เรื่อง เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง บทนิยาม ถ้า a เป็นจำนวนใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก “ a ยกกำลัง n ” เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงผลคูณของ a ซึ่งมีทั้งหมด n ตัว นั่นคือ = aa a a …… a n ตัว จำนวนเต็มบวก n เรียกว่า “เลขชี้กำลัง” (exponent) ของ a และเรียกจำนวน a ใดๆ ว่า “ฐาน” (base)

3 5 ข้อใดเขียนจำนวน ในรูปของเลขยกกำลังได้ ถูกต้อง ก. 3.210-2 ข. 3.210-3 ค. 3.210-4 ง. 3.210-5

4 จงหาค่าของ (-2)2  (-4)2 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

5 สมบัติของเลขยกกำลัง กำหนดให้ a , b เป็นจำนวนใดๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็มบวก 1) เช่น 2) (เมื่อ m > n) เช่น (เมื่อ m < n) เช่น 3) เช่น 4) เช่น 5) (เมื่อ b  0) เช่น 6) เช่น 7) (เมื่อ a  0) เช่น และ

6 สมบัติของเลขยกกำลัง (ต่อ)
8) เช่น 9) เช่น 9.1) 9.2) 9.3) เมื่อ b  0 9.4) 9.5) เมื่อ a  0 , a  1 จะได้ x = y

7 ให้นักเรียนลากเส้นโยงจับคู่ที่มีความหมายเท่ากัน
กำหนดให้ a , b เป็นจำนวนใดๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็มบวก a  0

8 เป็นจริง เป็นเท็จ ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่าเป็นจริง
หรือเป็นเท็จ เป็นจริง เป็นเท็จ

9 จงหาค่า x จากสมการ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

10  วิธีดำเนินการ หาค่าของเลขยกกำลังในแต่ละช่องตาราง (1-25) ลากส่วนของเส้นตรงโดยเริ่มตั้งแต่ช่องตารางที่ (1) ไปหาช่องตารางที่ติดกัน ซึ่งต้องเป็นช่องตารางที่มีค่าน้อยที่สุด (ตัวอย่างลากเส้นจากช่องตารางที่ (1) ไปหาช่องตารางที่ (7) ซึ่งมีค่าเลขยกกำลังน้อยที่สุด) แต่ละช่องตารางลากส่วนของเส้นตรงผ่านได้ครั้งเดียว

11 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
กิจกรรมเรื่องเลขยกกำลัง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google