งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 ระบบ วิทยุกระจายเสี ยง ระบบ วิทยุกระจ ายเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 ระบบ วิทยุกระจายเสี ยง ระบบ วิทยุกระจ ายเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 4 ระบบ วิทยุกระจายเสี ยง

3 ระบบ วิทยุกระจ ายเสียง

4 ระบบวิทยุกระจายเสียง

5

6 ระบบวิทยุ สื่อสาร แบ่งตามลักษณะ การส่งข่าวสาร มี 2 ประเภท คือ 1 ระบบ วิทยุกระจายเสียง 2. ระบบวิทยุ สื่อสาร

7 รูปแบบ ระบบ วิทยุกระจายเสีย ง ไม่เจาะจงตัว ผู้รับ ไม่เจาะจงตัว ผู้รับ

8 รูปแบบ ระบบวิทยุสื่อสาร ( บทที่ 5) -> เจาะจงตัว ผู้รับ

9 ระบบนี้จะเผยแพร่ ข่าวสาร ได้แก่ ข่าว รายการ บันเทิง รายการ เพื่อการศึกษา + โฆษณา ระบบ วิทยุกระจายเสียง

10 ความถี่ในระบบ วิทยุกระจายเสียง

11 ระบบวิทยุกระจายเสียง ประจำ ท้องถิ่นวิทยุกระจายเสียงระบบ AM ( ความถี่ 550-1650 kHz) FM ( ความถี่ 88- 108 MHz)

12 วิทยุกระจายเสี ยงระหว่าง ประเทศ AM (1650 kHz-15 MHz) หรือวิทยุคลื่นสั้น (Short wave)

13 หลักกา รของ ระบบ Superheterodyne

14 หลักการของ ระบบ Superheterodyne

15 การทำงานของภาครับ

16

17 ระบบวิทยุโทรทัศน์ กระจายเสียง ความถี่ VHF ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 ความถี่ UHF ช่อง iTV, TTV, 3, 5, 7, 9, 11 แนวโน้มในอนาคตแพร่ ภาพเป็น UHF

18 แถบความถี่ วิทยุกระจายเสียง

19 แถบความถี่ วิทยุกระจายเสียง

20 ระบบการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

21 วิทยุโทรทัศน์ ช่องต่างๆ

22 ที่ตั้งสถานีเครือข่าย โทรทัศน์ช่องต่าง ๆ

23 การมอดูเลต อนาล็อก 1. ระบบเอเอ็ม 2. ระบบเอฟ เอ็ม 3. ระบบพีเอ็ม

24 องค์ประกอบการมอ ดูเลต ข่าวส าร คลื่น พาห์ เอาต์ พุต

25

26 ระดับการมอ ดูเลชัน (Degree of Modulation)

27

28 ระดับการมอ ดูเลชัน

29 ครู และ นักเรียน ช่วยกันทำ แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 ระบบ วิทยุกระจายเสี ยง ระบบ วิทยุกระจ ายเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google