งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่งโดยผ่านสื่อกลาง เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติก, คลื่นไมโครเวฟ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่งโดยผ่านสื่อกลาง เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติก, คลื่นไมโครเวฟ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Computer Network And Data Communication)

2 การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่งโดยผ่านสื่อกลาง เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติก, คลื่นไมโครเวฟ, แสงอินฟราเรด, ระบบดาวเทียม.

3 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ข้อมูล(Message) หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit) ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission unit) หน่วยรับข้อมูล (Receiving unit) ข้อตกลงหรือกติกาในการรับส่งข้อมูล (Protocol)

4

5 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
ข้อมูล (Message) เป็นข้อมูลที่เราทำการส่งหรือรับ ซึ่ง ประกอบไปด้วย ข้อมูลตัวอักษร, รูปภาพ, เสียง, video, และ อื่นๆ หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit) ทำหน้าที่ ส่งข้อมูลออกไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

6 3. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission unit) ทำหน้าที่ นำข้อมูลจากหน่วยส่งข้อมูลไปยังหน่วยรับข้อมูล โดยใช้ช่อง ทางการสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์, สาย LAN, สัญญาณวิทยุ เป็นต้น

7 4.*หน่วยรับข้อมูล (Receiving unit) ทำหน้าที่ รับข้อมูลที่ ถูกส่งจากหน่วยส่งข้อมูล หน่วยรับข้อมูล เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์

8 5. ข้อตกลงหรือกติกาในการรับส่งข้อมูล (Protocol)
เป็นข้อตกลงหรือกติกาในการสื่อสาร สามารถเปรียบได้กับ ภาษา ในการสื่อสารถ้าเราเอาคนพูดคนละภาษามาพูดคุยกัน ก็จะไม่สามารถสื่อสารข้อมูลในแต่ละฝ่ายเข้าใจได้ เราจึง จำเป็นต้องใช้กติกาเดียวกันในการสื่อสารทำหน้าที่กำหนด รูปแบบในการส่ง/รับว่าเป็นแบบ analog หรือ digital ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ลักษณะกันเข้ารหัสสัญญาณ เป็นต้น

9 ชนิดของสัญญาณ ชนิดของสัญญาณ ประกอบด้วยกัน 2 ชนิด คือ
การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital)

10

11 ชนิดของสัญญาณ การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) หมายถึงสัญญาณ ข้อมูลแบบต่อเนื่อง โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์สามารถ สัมผัสได้ เช่น แรงดันของน้ำ ค่าของอุณหภูมิ หรือความเร็วของ รถยนต์ เป็นต้น การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital) หมายถึงสัญญาณ ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง  โดยทั่วไปคือสัญญาณที่มนุษย์ไม่ สามารถสัมผัสได้ เช่น สัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น

12 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
รเพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล รเพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รเพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน รเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร รเพื่อช่วยการขยายการดำเนินการขององค์กร รเพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์กร

13 รูปแบบการสื่อสารข้อมูล
รูปแบบของการสื่อสารข้อมูล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แบบทิศทางเดียว (Simplex) แบบกึ่งสองทิศทาง(Half duplex) แบบสองทิศทาง (Full duplex)


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่งโดยผ่านสื่อกลาง เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติก, คลื่นไมโครเวฟ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google