งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและ ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับ การใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและ ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับ การใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและ ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับ การใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกับเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพิ่มการใช้งานด้าน ต่าง ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง มีการแบ่งใช้ งานอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถทำงาน ร่วมกันได้  สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น คือ การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน และการเชื่อมต่อ หรือการสื่อสาร การโอนย้ายข้อมูลหมายถึงการนำ ข้อมูลมาแบ่งกันใช้งาน หรือการนำข้อมูลไปใช้ ประมวลผลในลักษณะแบ่งกันใช้ทรัพยากร เช่น แบ่ง กันใช้ซีพียู แบ่งกันใช้ฮาร์ดดิสก์ แบ่งกันใช้โปรแกรม และแบ่งกันใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคาแพงหรือไม่ สามารถจัดหาให้ทุกคนได้ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่ายจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้กว้างขวางและมากขึ้นจากเดิม

4  การเชื่อมต่อในความหมายของระบบเครือข่าย ท้องถิ่น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงการ เชื่อมต่ออุปกรณ์รอบข้าง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำ ให้การทำงานเฉพาะมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น มี การใช้เครื่องบริการแฟ้มข้อมูลเป็นที่เก็บรวบควม แฟ้มข้อมูลต่างๆ มีการทำฐานข้อมูลกลาง มีหน่วย จัดการระบบสือสารหน่วยบริการใช้เครื่องพิมพ์ หน่วยบริการการใช้ซีดี หน่วยบริการปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบสำหรับต่อเข้าในระบบ เครือข่ายเพื่อจะทำงานเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่าง หนึ่ง ในรูป เป็นตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จัด กลุ่มเชื่อมโยงเป็นระบบ

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความสามารถในการปฎิบัติการร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต่ออยู่บนเครือข่ายทำงานร่วมกันได้ ทั้งหมดในลักษณะที่ประสานรวมกัน โดยผู้ใช้เห็นเสมือนใช้งานใน อุปกรณ์เดียวกัน จึงเป็นวิธีการในการนำเอาอุปกรณ์ต่างชนิดจำนวน มาก มารวมกันเป็นเสมือนระบบเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่อุปกรณ์เหล่านั้น อาจจะมาจากต่างยี่ห้อ ต่างบริษัท ก็ได้

6  1. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (bus topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะ ประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูล ภายในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ เมื่อมี การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย เครื่องพร้อมกัน จะมีสัญญาณข้อมูลส่งไปบนสาย เคเบิ้ล และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิ้ลแต่ละ เครื่อง ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบบัส คือ ใช้สื่อนำ ข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และถ้า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม แต่มีข้อเสีย คือ การตรวจจุดที่มีปัญหา กระทำได้ค่อนข้างยาก และถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมาก เกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา

7

8  2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (ring topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวง แหวน มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่แต่ละการเชื่อมต่อจะมีลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนี้ก็จะเป็นวงกลมด้วย เช่นกัน ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทาง เดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง ใน กรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ขัดข้อง การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายชนิดนี้จะไม่ สามารถทำงานต่อไปได้ ข้อดีของโครงสร้าง เครือข่ายแบบวงแหวนคือ ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และ ถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะ ไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้ และ จะไม่มีการชนกันของข้อมูลที่แต่ละเครื่องส่ง

9

10  3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (star topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุกศูนย์กลาง ในการควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub) การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบบดาวมีข้อดี คือ ถ้าต้องการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ใน ระบบ ส่วนข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการใช้สาย เคเบิ้ลจะค่อนข้างสูง และเมื่อฮับไม่ทำงาน การ สื่อสารของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตามไป ด้วย

11


ดาวน์โหลด ppt  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและ ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับ การใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google