งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 2 พื้นฐานระบบสื่อสารไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 ภาพรวมของระบบสื่อสารในปัจจุบัน  Convergence (Internet + Television + Telephone + Radio + etc.)

4 องค์ประกอบของระบบสื่อสารอย่างง่ายๆ  ระบบสื่อสารข้อมูลอย่างง่าย ๆ จะประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบดังต่อไปนี้

5 ฟังก์ชันการทำงานของระบบย่อยต่าง ๆ  Source System : เป็นระบบย่อยที่ทำหน้าที่ในการสร้างข้อมูลต่าง ๆ และเป็นต้นทางของการสื่อสารข้อมูล  Transmission System : เป็นระบบย่อยที่มีหน้าที่ในการนำข้อมูล จากต้นทางไปยังปลายทาง  Destination System : เป็นระบบย่อยที่มีหน้าที่ในการรับข้อมูลต่าง ๆ  Noise : สัญญาณรบกวนต่าง ๆ

6 องค์ประกอบของระบบสื่อสารอย่างง่ายๆ  ถ้าพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละระบบย่อย ๆ

7 ฟังก์ชันการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ  Source : ทำหน้าที่ในการสร้างข้อมูล  Transmitter : แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปสัญญาณที่สามารถส่งผ่าน สื่อกลางได้ (convert data to signals)  Transmission System : ระบบการถ่ายโอนข้อมูลจากจากผู้ส่งไป ยังผู้รับ  Receiver : แปลงสัญญาณที่ได้รับมาให้อยู่ในรูปของข้อมูล (convert signal to data)  Destination : ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล

8 ตัวอย่างระบบสื่อสารที่พบในชิวิตประจำวัน  การใช้งานอินเตอร์เน็ต

9 สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารมีอยู่ 2 ชนิด  สัญญาณอนาลอก (Analog Signal)  สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal)

10 ตัวอย่างของการส่งสัญญาณชนิดต่างในระบบสื่อสาร  แสดงลักษณะของสัญญาณที่ส่งในแต่ละช่วงในระบบสื่อสาร

11 ทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบสื่อสาร (Data Flow) ทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. Simplex : ทิศทางการไหลของข้อมูลจะไหลไปในทิศทาง เดียวจากผู้ส่งไปยังผู้รับ  ตัวอย่างระบบงานที่มีทิศทางการไหลของข้อมูลแบบ Simplex  ระบบการกระจายเสียงของวิทยุ AM, FM  ระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์

12 ทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล (Data Flow) 2. Half-Duplex : ทิศทางการไหลของข้อมูลจะไหลไปได้ทั้ง สองทางแต่คนละเวลากัน  ตัวอย่างระบบงานที่มีทิศทางการไหลของข้อมูลแบบ Half- Duplex  ระบบการส่งสัญญาณของวิทยุสมัครเล่น  ระบบการสื่อสารแบบ Intercom

13 ทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล (Data Flow) 3. Full-Duplex : ทิศทางการไหลของข้อมูลจะไหลไปได้ทั้งสอง ทางในเวลากัน  ตัวอย่างระบบงานที่มีทิศทางการไหลของข้อมูลแบบ Full- Duplex  ระบบการสื่อสารข้อมูลของโทรศัพท์  ระบบการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์

14 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google