งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
โทรทัศน์ เว็บไซต์ วิทยุ กิจกรรมอื่นๆ ข่าวเผยแพร่ หนังสือพิมพ์

3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ลำดับ หน่วย งาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 1. สำนักบริหารกลาง - 56 1 57 2. สำนักกฎหมาย 3 3. สำนักก่อสร้างทาง 9 35 17 61 4. สำนักก่อสร้างสะพาน 6 2

4 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
ลำดับ หน่วย งาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 5. สำนักเครื่องกลและสื่อสาร - 1 2 6. สำนักบำรุงทาง 15 4 22 7. สำนักอำนวยความปลอดภัย 3 8. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา 10

5 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
ลำดับ หน่วย งาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 9. สำนักแผนงาน - 1 5 2 8 10. สำนักสำรวจและออกแบบ 4 7 12 25 11. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 12. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 6

6 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
ลำดับ หน่วย งาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 13. สำนักฝึกอบรม 6 10 - 15 9 25 20 85 50 63 134 40 303

7 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค ลำดับ หน่วยงาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 14. สทช.ที่1 1 - 5 80 108 2 196 15. สทช.ที่2 7 121 105 52 286 16. สทช.ที่3 3 39 13 6 46 54 18 179 17. สทช.ที่4 4 32 25 9 76 18. สทช.ที่5 51 120 86 260

8 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
ลำดับ หน่วยงาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 19. สทช.ที่6 6 13 16 4 12 95 113 259 20. สทช.ที่7 1 5 9 11 7 39 21. สทช.ที่8 - 3 53 31 153 22. สทช.ที่9 25 43 74 182 349 23. สทช.ที่10 2 20 33

9 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
ลำดับ หน่วย งาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 24. สทช.ที่11 - 15 52 16 98 25. สทช.ที12 10 41 55 106 26. สทช.ที่13 109 85 49 243 27. สทช.ที่14 1 11 25 74 111 28. สทช.ที่15 19 51 44 13 137

10 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
ลำดับ หน่วย งาน จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม หมายเหตุ โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 29. สทช.ที่16 1 - 14 109 48 6 179 30. สทช.ที่17 60 41 19 105 225 31. สทช.ที่18 3 15 95 64 35 224 18 94 359 63 1,003 950 499 2,986

11 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง รวม โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 24 104 359 113 1,066 1,084 539 3,289

12 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 2,986 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ , ครั้ง

13 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
โทรทัศน์ วิทยุ อื่นๆ 0.73 3.16 16.39 10.92 3.43 32.96 32.41

14 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงานภายในกรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ส่วนกลาง :1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 61 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 57 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 25 ครั้ง (จัดนิทรรศการที่สุด) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช.ที่ 2 จำนวน 286 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด) 2. สทช.ที่ 5 จำนวน 260 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด) 3. สทช.ที่ 6 จำนวน 113 ครั้ง (กิจกรรมมากที่สุด)


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google