งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสำรวจปัญหา การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสำรวจปัญหา การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสำรวจปัญหา การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน

2 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 คน ชั้นปีจำนวน ( คน ) 124 246 319 49 เพศจำนวน ( คน ) หญิง 68 ชาย 32

3 สาขาวิชาจำน วน ( คน ) สาขาวิชาจำน วน ( คน ) ภาษาญี่ปุ่น 7 รัฐประศาสนศาสตร์ 2 ภาษาจีน 9 สารสนเทศศาสตร์ 3 ภาษาจีนธุรกิจ 4 ภาษาไทย 12 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 พัฒนาสังคม 13 ภาษาอังกฤษ 10 ภาษาไทยในฐานะ ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ 1 ภาษาเยอรมันเพื่อ อาชีพ 7 ภาษาสเปน 9 สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา 8 ภาษาฝรั่งเศส 11

4 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 คน เพศจำนวน ( คน ) ชาย 5 หญิง 5

5 ตัวอย่างแบบสอบถาม ของนักศึกษา

6 ตัวอย่าง แบบสอบถามของ อาจารย์

7 ผลสำรวจการใช้อุปกรณ์ สมัยใหม่ (New Technology) ในการ เรียนของนักศึกษา

8 ผลสำรวจการใช้อุปกรณ์ สมัยใหม่ (New Technology) เพื่อช่วยในการเรียนของ นักศึกษา

9 ผลการสำรวจปัญหาในการใช้ อุปกรณ์สมัยใหม่ (New Technology) ของ นักศึกษา

10 ผลการสำรวจปัญหาในการใช้ อุปกรณ์สมัยใหม่ (New Technology) ของอาจารย์

11 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการใช้ อุปกรณ์สมัยใหม่ (New Technology) ของนักศักษา ด้านอุปกรณ์ - น้ำหนักของอุปกรณ์ ขนาดของอุปกรณ์ในการ พกพา ด้านศักยภาพของผู้ใช้อุปกรณ์ - บางโปรแกรมมีความซับซ้อนทำให้ใช้เวลานาน ในการทำความเข้าใจ ด้านระบบเครือข่าย - เครือข่ายของสัญญาณไม่มีความเสถียร ไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้านการสนับสนุนในเชิงนโนบาย - บางสถานที่ที่ใช้ในการเรียนอุปกรณ์ไม่พร้อม

12 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการใช้ อุปกรณ์สมัยใหม่ (New Technology) ของอาจารย์ ด้านอุปกรณ์ - น้ำหนักของอุปกรณ์ ขนาดของอุปกรณ์ในการ พกพา มีไวรัส - การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ด้านศักยภาพของผู้ใช้อุปกรณ์ - โปรแกรมมีความซับซ้อน เวอร์ชั่นของเทคโนโลยี ของแต่ละแห่ง มีระบบการใช้งานที่ต่างกัน ด้านระบบเครือข่าย - เครือข่ายไม่เสถียรไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน ด้านการสนับสนุนในเชิงนโนบาย - อุปกรณ์แบบใหม่ไม่เชื่อมโยงกับทรัพยากรใน ห้องเรียน

13 ภาพประกอบการ สัมภาษณ์

14

15 รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวชนิดา ไชยยนต์ 563050188-8 2. นางสาวชลธิชา ฤทธิ์มหา 563050189-6 3. นางสาวเบญวรรณ สีอ่อน 563050309-2 4. นางสาวลักษิกา วอขวา 503050207-0 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

16 ปัญหาการใช้ ICT ของนักศึกษาและ อาจารย์


ดาวน์โหลด ppt ผลการสำรวจปัญหา การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google