งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เบญจศีล ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ลองทำดูคุณทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เบญจศีล ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ลองทำดูคุณทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เบญจศีล ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ลองทำดูคุณทำได้

2 ปาณาติปาตา เวรมณี ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ ๑

3 อทินนาทานา เวรมณี ห้ามลักทรัพย์ของ คนอื่น
ข้อ ๒ อทินนาทานา เวรมณี ห้ามลักทรัพย์ของ คนอื่น

4 กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
ห้ามประพฤติผิดในกาม ข้อ ๓

5 ข้อ ๔ มุสาวาทาเวรมณี ห้ามพูดเท็จ

6 สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐานา ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติด
ข้อ ๕ สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐานา ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติด ได้โปรด...อย่าดื่มเลย

7 เมื่อรักษาแล้ว จะทำให้เรามีความสุข ไม่เดือดร้อนใจ
สรุปนะโยม ศีล 5 มีทั้งหมด 5 ข้อ เมื่อรักษาแล้ว จะทำให้เรามีความสุข ไม่เดือดร้อนใจ

8 1.ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 2. 5 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ

9 มันผิดศีล...นะโยม 1.ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ
2. 5 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ

10 มันผิดศีล...นะโยม 1.ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ
2. 5 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ

11 มันผิดศีล...นะโยม 1.ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ
2. 5 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ

12 ถูกต้อง...นะโยม เจริญพร 1.ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ
2. 5 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ

13 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้จัดทำ นายธีรพงศ์ ทาพิลา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รหัส


ดาวน์โหลด ppt เบญจศีล ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ลองทำดูคุณทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google