งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณแบ่งเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 4. งานวิจัยเชิงปริมาณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 5. งานวิจัยที่ดีมีลักษณะอย่างไร 6. จรรยาบรรณของนักวิจัยมีอะไรบ้าง

2 การวิจัย (Research) คือ ...
กระบวนการศึกษา ค้นคว้า เพื่อพิสูจน์หรือหาคำตอบ หรือหาข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ

3 ประเภทของการวิจัย 1. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย
1. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย 1.1 การวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยบริสุทธิ์ 1.2 การวิจัยประยุกต์ 2. แบ่งตามบทบาทของผู้วิจัย 2.1 การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2.2 การวิจัยเชิงทดลอง 3. แบ่งตามคุณลักษณะของข้อมูล 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

4 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
1. การกำหนดปัญหาวิจัย 2. การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย 3. การออกแบบการวิจัย 4. การรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 6. การเขียนรายงานการวิจัย

5 ประโยชน์ของงานวิจัย 1. เป็นแบบฝึกหัดทางวิชาการ
1. เป็นแบบฝึกหัดทางวิชาการ 2. ขยายขอบเขตองค์ความรู้ทางวิชาการ 3. ระบุเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม 4. แก้ปัญหา ประเมิน และวางแผนในการบริหาร 5. ช่วยกำหนดนโยบายของประเทศ

6 ลักษณะของการวิจัยที่ดี
1. เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือคำถามวิจัยโดยตรง 2. มีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในปัญหาวิจัย 3. ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 4. ใช้วิธีดำเนินการที่เป็นระบบมีความเป็นปรนัย 5. มีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงและความตรง 6. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ 7. มีความตรง ทั้งความตรงภายในและความตรงภายนอก

7 จรรยาบรรณนักวิจัย 1. ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ และการจัดการ 2. ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้ 3. ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำการวิจัย 4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย

8 5. ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่เป็น ตัวอย่างในการวิจัย
ต่อ 5. ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่เป็น ตัวอย่างในการวิจัย 6. ต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติ 7. พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 8. พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ


ดาวน์โหลด ppt 1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google