งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทิศทางการวิจัย ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 เราต้องการงานวิจัยแบบใด
การวิจัยสถาบัน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนา เพื่ออะไร การบริหารจัดการและการตัดสินใจ การใช้ประโยชน์ การเผยแพร่และสิทธิบัตร

3 การวิจัยสถาบัน ตอบคำถามที่มหาวิทยาลัยต้องการทราบ มีความเฉพาะเจาะจง
มีลักษณะวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ

4 การวิจัยประยุกต์ มุ่งใช้งานได้จริง
ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรฐาน มีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้ ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าความคิดเห็น

5 การวิจัยพัฒนา เน้นประเด็นปัญหาที่ชัดเจน สามารถให้แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ตรงความต้องการของสังคมหรือตลาด

6 ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี
มีโจทย์ที่ชัดเจนและน่าสนใจ เป็นเอกภาพ มีวิธีการแสวงคำตอบที่น่าเชื่อถือและทำได้จริง เสนอประโยชน์ที่พึงประสงค์ มีแผนดำเนินการที่เป็นไปได้ มีความกระชับ รอบคอบ แสดงว่าได้ทำการบ้านมาดี ผู้วิจัยมีคุณสมบัติน่าเชื่อถือ

7 โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไม่น่าสนับสนุน
การสำรวจที่ไม่มีการวิเคราะห์ ไม่มีความชัดเจน เลื่อนลอย ข้อมูลไม่หนักแน่น ไม่น่าเชื่อถือ วิธีวิจัยไม่นำไปสู่คำตอบตามโจทย์ วิธีดำเนินการและค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม

8 โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีคุณค่าในตัวของมันเอง แสดงความริเริ่มสร้างสรรค์

9 ทิศทางนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย
แข่งขันกับสถาบันอื่นในการหาทุนวิจัย สร้างวัฒนธรรมการวิจัย สนับสนุนงานวิจัยที่เกิดประโยชน์จริง มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ สนับสนุนทักษะการวิจัยของบุคลากรทุกคน สนับสนุนให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานประจำ นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และใช้งาน ปูพื้นฐานสู่งานวิจัยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google