งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Organization Behaviors )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Organization Behaviors )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Organization Behaviors )
พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behaviors )

2 ความหมาย พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน ภายในองค์การ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวมทฤษฎี และหลักการจากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ความสามารถในการเรียนรู้ และการกระทำของบุคคลขณะที่ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มภายในองค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีต่อทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ

3 ลักษณะของวิชาพฤติกรรมองค์การ
1. พฤติกรรมองค์การเป็นวิธีการในการคิด ( A Way of Thinking ) พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 2. พฤติกรรมองค์การเป็นสหสาขาวิชา ( Multidisciplinary ) ซึ่งจะใช้หลักการ แบบจำลอง ทฤษฎี และวิธีการจากสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งกำลังเติบโตและได้รับการยอมรับมากขึ้น

4 3. พฤติกรรมองค์การให้ความสนใจกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ( Human Orientation ) เนื่องจากทัศนคติ การรับรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ความรู้สึก และเป้าหมายของบุคคลจะมีความสำคัญต่อองค์การ 4. พฤติกรรมองค์การจะให้ความสนใจกับผลการปฏิบัติงาน ( Performance oriented ) หรือพฤติกรรม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหาร

5 5. วิชาพฤติกรรมองค์การให้ความสำคัญกับวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและวิจัย การสรุปปัญหามีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ 6. พฤติกรรมองค์การให้ความสำคัญกับการประยุกต์ ( Applications Orientation ) โดยเฉพาะการแสวงหาคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการและการบริหารองค์การ

6 กรอบการศึกษาพฤติกรรมองค์การ
1. สภาพแวดล้อมขององค์การ 2. บุคลากรในองค์การ 3. อิทธิพลระหว่างบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม 4. ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมองค์การ


ดาวน์โหลด ppt ( Organization Behaviors )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google