งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ห้องเรียนดิจิตอล จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ห้องเรียนดิจิตอล จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ห้องเรียนดิจิตอล จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
19 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2 : นายจิระ เรืองคล้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 Website: โทรศัพท์:

3 หัวข้อ 1. หลักการ แนวคิด และนโยบาย 2. ความหมายของ Tablet
5. ความพร้อมผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง 6. การนำ Tablet สู่ห้องเรียน …เพิ่ม และแถม ให้ การใช้ Tablet…… Copyright 2010

4 - หลักการ แนวคิด คลิกดูvdo นโยบายรัฐบาล นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
หลักการ แนวคิด และนโยบาย - หลักการ แนวคิด คลิกดูvdo นโยบายรัฐบาล นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ Copyright 2010

5 Tablet ระบบปฏิบัติการ Android
แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพาง่าย น้ำหนักเบา มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติแบตเตอร์รี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Android IOS, และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแท็บเล็ต นิยมเรียกว่า แอบพลิเคชั่น (Applications) ความหมาย Tablet ระบบปฏิบัติการ Android Copyright 2010

6 3. Tablet กับการจัดการศึกษา
Copyright 2010

7 3. Tablet กับการจัดการศึกษา มีสังคมเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
สังคมโลกเปลี่ยนไป มีสังคมเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น Copyright 2010

8 3. Tablet กับการจัดการศึกษา
การเรียนรู้ที่มีวงกว้าง ไร้ขอบเขตและไม่ต้องรอรับจากครูผู้สอนแต่เพียงฝ่ายเดียว Copyright 2010

9 3. Tablet กับการจัดการศึกษา
การสืบค้น การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วโลก สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว Copyright 2010

10 3. Tablet กับการจัดการศึกษา
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ ซึ่งกันและกัน ในเครือข่ายสังคม ทำได้ง่ายขึ้น Copyright 2010

11 3. Tablet กับการจัดการศึกษา
รับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว ทันยุค ทันเหตุการณ์ Copyright 2010

12 3. Tablet กับการจัดการศึกษา
การสื่อสารแบบทางไกล สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่จำเพาะแต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว Copyright 2010

13 4. การประยุกต์ใช้ Tablet กับการจัดการศึกษา
การศึกษาไทยมีการพัฒนามาโดยตลอด เริ่มต้นจากวัดมาเป็นโรงเรียน จากผู้สอนซึ่งเป็นพระสงฆ์มาเป็นผู้สอนที่ไม่มีวุฒิรับรองความเป็นครู หากแต่ผู้สอนจะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถอ่านออกเขียนได้มาก่อน แล้วก็คอยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆ ซึ่งอยู่ในละแวกหมู่บ้านอ่านออก เขียนได้ และปฏิบัติตนเป็นคนดี สื่อการเรียนการสอนไม่มีอะไรมาก นอกจากหนังสือหรือตำราจากใบลาน และกระดานชนวน 1 แผ่น กับหินสี ที่ใช้สำหรับขีดเขียนตัวอักษร ทำการบ้าน และอ่านตัวหนังสือบนกระดาน

14 การประยุกต์ใช้ Tablet กับการจัดการศึกษา
สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน การเรียนการสอนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผ่านทางสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่งสามารถเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ด้วยตัวของผู้เรียนเอง และไม่จำเป็นต้องคอยรับจากครูแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นการเรียนการสอนยุคใหม่ทั้งบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง การเรียนยุคใหม่จะมีรูปแบบกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

15 การประยุกต์ใช้ Tablet กับการจัดการศึกษา
กระบวนการ กิจกรรม การนำแท็บเล็ตไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ยุคปัจจุบัน แท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผล 6 ประการ คือ 1 ตาดูได้ 2 หูฟังได้ 3 เขียน บันทึก สัมผัสได้ 4 ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมได้ 5 เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ได้ทั่วโลก 6 มีรูปร่างกะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา แบตเตอร์รี่ใช้ได้นาน

16 5. ความพร้อมผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง
ผู้เรียน (ดูคลิบ บทเรียน) ผู้ปกครอง สื่อสำหรับการเรียนรู้

17 ความพร้อม

18 6. การนำ Tablet สู่ห้องเรียน

19 หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55
กระบวนการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2. Tablet ถึงประเทศไทย Lot1: 2 มิ.ย. 55 Lot2: 2 ก.ค. 55 3. ผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 3 วันทำการ 5. ขนส่งเครื่อง ไปยังคลัง/สถานที่จัดเก็บ 6. ดำเนินการตรวจรับเครื่อง ในส่วนกลางให้แล้วเสร็จก่อน Lot1: 18 มิ.ย. 55 Lot2: 18 ก.ค. 55 8. ดำเนินการจัดส่งเครื่อง ประมาณ 5 วันทำการ 9. ส่งมอบเครื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Lot1: ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 55 Lot2: ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 55 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดหมายโรงเรียนรับมอบเครื่องและลงทะเบียน Tablet โรงเรียนตรวจสอบเครื่อง ก่อนการใช้งานตาม Checklist 4. ตรวจนับเครื่อง ให้แล้วเสร็จ Lot1: 7 มิ.ย. 55 Lot2: 7 ก.ค. 55 1. การเตรียมการจัดส่ง ศธ แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตาม สพป. ภายใน 23 เม.ย. 55 ส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตภายใน 30 เม.ย. 55 7. บันทึกข้อมูล การส่งมอบเครื่อง 11. เริ่มใช้งานเครื่อง Tablet หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55

20 ขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรก
ปณท. ตรวจนับเพื่อลงทะเบียน เขตการศึกษา ตรวจนับเพื่อลงทะเบียนรับ ครูลงทะเบียนจับคู่ นักเรียนกับ Tablet คลังสินค้า เขตการศึกษา โรงเรียน จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก เขตฯ ส่งปลายทาง รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น Serial No, Mac address, OS version, อื่นๆ จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก โรงเรียนส่งปลายทาง รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น Serial No, Mac address, OS version, อื่นๆ จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก นักเรียนที่รับ Tablet

21 ขั้นตอนการบันทึกซ่อม-เปลี่ยน
32,043 โรงเรียน 183 สำนักงาน เขตการศึกษา (สพป.) ระบบ ฐานข้อมูล แจ้งซ่อม บันทึกรับแจ้งซ่อม เก็บข้อมูล วันที่ส่งซ่อม อาการที่เสีย แก้ไขประวัติเด็กที่เปลี่ยนเครื่อง รายงานประจำเดือน

22 EDUSTORE a หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาจาก กระทรวงศึกษาฯ 12 years old EduStore is a Educational Book Store control by the State to place «official» TextBooks. b สื่อการสอน จากครูผู้สอน (ไฟล์งาน pdf, รูปภาพ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ c นักเรียนเข้าดาวน์โหลด เนื้อหา open DropBox EduStore 2 Government Cloud Service 15

23 มารู้จักกับ Tablet ของจริง กันดีหวา

24 บทสรุปการนำสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

25 ขอบคุณครับ จิระ เรืองคล้าย


ดาวน์โหลด ppt เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ห้องเรียนดิจิตอล จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google