งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดแบบคำ ขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การ แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดแบบคำ ขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การ แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดแบบคำ ขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การ แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและการนำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป  ข้อ 1 ให้ยกเลิก  (1) ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องกำหนดแบบคำ ขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การแสดง เครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและการนำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อ จำหน่ายในราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ. ศ. 2549

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  (2) ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องกำหนดแบบคำ ขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การแสดง เครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและการนำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อ จำหน่ายในราชอาณาจักร ( ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ. ศ. 2550

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้ใช้แบบคำขอใบอนุญาตและ ใบอนุญาตท้ายประกาศนี้แทน  ข้อ 3 ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระ ราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อนประกาศนี้ใช้ บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  ข้อ 4 บรรดาคำขอใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อน ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการ พิจารณาให้ถือว่าคำขอนั้นเป็นคำขอตาม ประกาศนี้แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  แนบท้ายคำขอรับใบอนุญาตแสดง เครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คำขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระ ราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน  คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายใน ราชอาณาจักรสำหรับการ ประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง  ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระ ราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไป ตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายใน ราชอาณาจักร  ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระ ราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไป ตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายใน ราชอาณาจักรสำหรับการประกอบกิจการ นำเข้าเฉพาะครั้ง

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดแบบคำ ขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การ แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google