งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ 1. อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (2) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ สำนักงานประกันสังคมจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 2. ในประกาศนี้ “เงินสมทบสุทธิ” หมายถึง เงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่าย สมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณี ชราภาพ

3 สรุปสาระสำคัญ 3. ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ ให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 4.15 (สี่จุดหนึ่งห้า) ต่อปีของเงินสมทบสุทธิและผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น 4. การคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบในปีพ.ศ ให้คำนวณจ่ายได้ต่อเมื่อสำนักงานประกันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนของปีพ.ศ แล้ว

4 สรุปสาระสำคัญ 5. การคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพในระหว่างปี และสำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับปีนั้นแล้ว ให้คำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพจากเงินสมทบของปีนั้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม กรณีที่สำนักงานประกันสังคมยังมิได้มีการประกาศกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบ แทนเงินบำเหน็จชราภาพในปีใด และผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพประสงค์ ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่มีอยู่ในระหว่างปีนั้นให้ผู้มีสิทธิแสดงความจำนงตาม แบบท้ายประกาศนี้ต่อสำนักงาน ประกันสังคมและให้มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสมทบ สุทธิที่มีอยู่ในปีนั้นโดยไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทน

5 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google