งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 ข้อมูลผู้พิการทุกคนที่อาศัยอยู่ “ ในเขต รับผิดชอบ ” หมายเหตุ 1. ผู้พิการตาม พรบ. มาตรา 4 2. ผู้พิการในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวินิจฉัย / รักษาพยาบาลจากสถานบริการจากอื่น จะ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลผู้พิการที่ ครบถ้วน ประเภท แฟ้มสะสม เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

4

5 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_deformed_cause_type สาเหตุ ความพิการ person_deformed_type ประเภท ความพิการ ( 6 สาเหตุ ) ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 196. ประเภทความพิการ 197. รหัสสาเหตุความพิการ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_deformed_cause_type สาเหตุ ความพิการ person_deformed_type ประเภท ความพิการ ( 6 สาเหตุ ) ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 196. ประเภทความพิการ 197. รหัสสาเหตุความพิการ

6 ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ ของ “ ผู้พิการ ” ที่มารับบริการใน โรงพยาบาล หมายเหตุ 1. ผู้พิการที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ไม่รวม รพ. สต. 2. บันทึกรหัสมาตรฐาน 60 รหัส ของ ICF ที่ กำหนดโดยกระทรวง ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

7

8 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_icf_type รหัสสภาวะสุขภาพ ovst_icf_level_type ระดับของสภาวะ สุขภาพ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_icf_type รหัสสภาวะสุขภาพ ovst_icf_level_type ระดับของสภาวะ สุขภาพ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel)

9 ข้อมูลการประเมินสภาวะความบกพร่องทาง สุขภาพ โดยโรงพยาบาล หมายเหตุ 1. ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และ 20 กลุ่มโรค sub- acute,non sub-acute ไม่รวม รพ. สต. 2. การตรวจประเมิน 1 ครั้งต่อ 1 วิธีการ ประเมินจะมี 1 record ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

10

11 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_functional_type ovst_functional_dependent_type ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_functional_type ovst_functional_dependent_type ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel)

12 ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ) 1. ผู้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดย รพ. และ รพ. สต. 2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะ บกพร่องทางสุขภาพ ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพ จากสถานพยาบาลอื่น หมายเหตุ 1. กรณีผู้ป่วยในหากเป็นบริการต่อเนื่อง สามารถบันทึกใน record เดียวกันได้ โดย ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดบริการ ประเภท แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

13

14

15 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) รหัสบริการฟื้นฟูสภาพ รหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) รหัสบริการฟื้นฟูสภาพ รหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google