งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนคลองตาแป้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนคลองตาแป้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ สร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ชุมชนคลองตาแป้น แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

2 ชุมชนคลองตาแป้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

3 ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง หมู่11 ซอยเทิดไท 77/2 และ79/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ประเภทชุมชนแออัดพื้นที่ 65 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน 450 หลังคาเรือน 500 ครอบครัว คณะกรรมการชุมชน 15 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 5 คน ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 ศูนย์ และตู้ยาชุมชน 1 ตู้

4 ประชากร ชาย 798 คน หญิง 867 คน รวม 1665 คน แยกตามกลุ่มอายุ
ชาย 798 คน หญิง 867 คน รวม คน แยกตามกลุ่มอายุ แรกเกิด-5ปี 25 คน 6-10 ปี 89 คน 11-20 ปี 220 คน 21-60 ปี 1,171คน 60 ขึ้นไป 160 คน

5 สภาวะสุขภาพ ปกติ 1,395 คน เสี่ยง 144 คน ป่วยโรคเรื้อรัง 117 คน
ปกติ 1,395 คน เสี่ยง คน ป่วยโรคเรื้อรัง คน โรคทางจิตเวช คน พิการ คน

6 แผนที่ชุมชน

7 จากการลงทำงานในพื้นที่

8 สภาพปัญหาในชุมชน ครอบครัวขัดแย้งทะเลาะวิวาท หย่าร้าง ยาเสพติด
ครอบครัวขัดแย้งทะเลาะวิวาท หย่าร้าง ยาเสพติด เด็กและผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช ถูกทอดทิ้งเนื่องจากครอบครัวไม่มีเวลาดูแล

9 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรม

10 คณะกรรมการดำเนินงาน นายสายัณห์ เทียนถาวร อสส. ประธาน
นายสายัณห์ เทียนถาวร อสส. ประธาน นางประสานศรี กันแตง อสส. รองประธาน นางวิเชียร ทองสุข อสส. กรรมการ นางบังอร ชูเจริญ อสส. กรรมการ นางอนงค์ เทียนถาวร อสส. กรรมการและเลขานุการ เพื่อนอสส.ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 เครือข่ายจิตเวชชุมชน กรรมการ นางอุบล กาญจนพนัง พยาบาลพี่เลี้ยง กรรมการ นางสุพัตรา พรสุขสว่าง พยาบาลพี่เลี้ยง กรรมการ นายวิโรจน์ หอมดง สมาชิกสภาเขต ที่ปรึกษา

11 การวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ที่ต้องการ ระยะเวลาดำเนินการ จำนวนเงิน ที่ใช้/แหล่งเงินทุน ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว 1.ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน 2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3..จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตครอบครัว 4..สำรวจ/ประเมินสุขภาพจิต 5..จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 6.ติดตามเยี่ยมบ้าน 7.ขยายเครือข่ายชุมชน 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพจิต 2.เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าในชุมชนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ 3.เกิดเครือข่ายในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ก.พ.-ก.ย.52 6,000 บาท ศูนย์สุขภาพจิตที่13 อสส. กรรมการชุมชน

12 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสายัณห์ เทียนถาวร ประธานอาสาสมัครชุมชนคลองตาแป้น ผู้ร่วมดำเนินโครงการ อสส.ชุมชนคลองตาแป้น คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสส.ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 สถานที่ดำเนินงาน ชุมชนคลองตาแป้น แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

13 หลักการและเหตุผล ครอบครัวเป็นหน่วยงานสังคมที่สำคัญ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยสังคมนอกบ้าน ยามท้อแท้ครอบครัวจะให้กำลังใจและช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันครอบครัวที่มีความขัดแย้งทะเลาะวิวาทก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ตามมา เช่น ยาเสพติด การหย่าร้าง ภาวะซึมเศร้า คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนคลองตาแป้น ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัวของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความขัดแย้ง ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว

14 วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการจัด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิตครอบครัว เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าในชุมชน เกิดแกนนำครอบครัวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาในชุมชน ระยะเวลาในการจัด วันที่ 29 มีนาคม 2552

15 กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จำนวน 60 คน งบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนคลองตาแป้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google